بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: soraya azizi


موارد یافت شده: 9

1 - بررسی تغییرات کیفی محیط سکونتگاههای روستایی ناشی از احداث مبلمان روستایی (مطالعة موردی: دهستان زوارم شیروان) (چکیده)
2 - تحلیل تأثیر مبلمان روستایی در افزایش کیفیت محیط کالبدی (مطالعه موردی: دهستان زوارم شیروان) (چکیده)
3 - سنجش و تحلیل سطح سواد زیست محیطی گردشگران روستایی مطالعه موردی: روستاهای گردگرشی شهرستان شیروان (چکیده)
4 - Analyzing Qualitative Changes of Rural Settlements due to Rural Furniture Establishment (Case Study: Zoeram Dehestan of Shirvan County) (چکیده)
5 - سواد زیست‌محیطی؛ کشاورزی پایدار؛ مناطق روستایی؛ مدل وایکور؛ دهستان زوارم (چکیده)
6 - اثرات اجرای طرح هادی بر توسعه مبلمان روستایی (چکیده)
7 - تحلیل نظری تاثیر مبلمان روستایی در کیفیت محیط کالبدی (چکیده)
8 - نقش مبلمان روستایی در پایدارسازی محیط های روستایی (چکیده)
9 - ارزیابی ابعاد اثرگذاری طرح های بهسازی و نوسازی مسکن بر کیفیت محیط روستا (دهستان حومه شهرستان شیروان) (چکیده)