بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: vahideh ghafarian


موارد یافت شده: 12

1 - Biodegradation of cellulose acetate/poly(butylene succinate) membrane (چکیده)
2 - Poly (butylene succinate)/polyethersulfone/poly (ethylene glycol) membrane: influence of additive molecular weight and concentration on morphology, properties, and performance of the membrane (چکیده)
3 - Effect of blend ratio and coagulation bath temperature on the morphology, tensile strength and performance of cellulose acetate/poly(butylene succinate) membranes (چکیده)
4 - Preparation of acrylonitrile-butadiene-styrene membrane : Investigation of solvent/nonsolvent type and additive concentration (چکیده)
5 - Polyethersulfone/poly (butylene succinate) membrane: Effect of preparation conditions on properties and performance (چکیده)
6 - Polyethersulfone/Poly(D,L‐lactide) Blend Membranes: Preparation, Characterization, and Performance (چکیده)
7 - Preparation and Characterization of Biodegradable Blend Membranes of PBS/CA (چکیده)
8 - مروری بر تأثیر خواص رئولوژیکی پلیمر‌ها در ساخت غشا‌های الیاف تو‌خالی (چکیده)
9 - Treatment of soy oil effluent using ultrafiltration (چکیده)
10 - Transient mass transfer modeling and simulation of polybrominated diphenyl ethers combustion in incinerators (چکیده)
11 - آنالیز CFD مبدل کاتالیستی با نرم افزار فلوئنت برای کاهش آلودگی هوا (چکیده)
12 - مدلسازی و شبیه سازی جداسازی تصفیه b-کاروتن از بذر هویج با استفاده از سیستم مرکب استخراج فوق بحرانی - نانوفیلتراسیون (چکیده)