بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: zahra nemati


موارد یافت شده: 11

1 - Prolonged exposure to freezing stress reduces the ability of chickpea seedlings to effectively tolerate extremely low temperatures (چکیده)
2 - Acidic Medium pH Mitigates the Effects of Long-Term Salinity on the Physiology, Biochemistry, and Productivity of Tomato (Solanum lycopersicum L.) Plants (چکیده)
3 - بررسی شاخص‌های فیزیولوژیکی در پاسخ به تنش سرما در گوجه‌فرنگی وحشی (Solanum habrochaites) جهت غربالگری لاین‌های متحمل به سرما (چکیده)
4 - ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻮﻟﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲاﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻴﻮه 30 رﻗﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺎر اﻳﺮان (چکیده)
5 - بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های انار از هفت منطقه ایران با استفاده از نشانگر AFLP (چکیده)
6 - بهینه سازی جداسازی DNA ژنومی با(خلوص بالا)در گیاه انار (چکیده)
7 - بررسی تنوع ارقام انار محلی ایرانی با استفاده از نشانگرهای مبتنی بر صفات میوه و کارایی آن در مطالعه تنوع ژنتیکی (چکیده)
8 - بررسی تنوع زنتیکی برخی از ارقام انار های محلی ایران با استفاده از مارکر AFLP (چکیده)
9 - Physicochemical Properties and Antioxidant Activities of Pomegranate Fruit (Punica granatum) of Different Cultivars Grown in Iran (چکیده)
10 - Investigation of physico-chemical properties and antioxidant activity of twenty Iranian pomegranate (Punica granatum L.) cultivars (چکیده)
11 - Composition of Chemical and Antioxidant Properties of Pomegranate Juices from Eight (چکیده)