دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2004-05-11

Title : Control Structure Design in Power Systems ( Control structure design in power system )

Authors: Ali Karimpour , Rajab Asgharian Ghannad Yazdi , Hamid Khaloozadeh , Naser Pariz , O. P. Malik ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

power system stabilizer

Keywords

power system stabilizer
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1004182,
author = {Karimpour, Ali and Asgharian Ghannad Yazdi, Rajab and Khaloozadeh, Hamid and Pariz, Naser and O. P. Malik},
title = {Control Structure Design in Power Systems},
booktitle = {دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2004},
location = {IRAN},
keywords = {power system stabilizer},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Control Structure Design in Power Systems
%A Karimpour, Ali
%A Asgharian Ghannad Yazdi, Rajab
%A Khaloozadeh, Hamid
%A Pariz, Naser
%A O. P. Malik
%J دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2004

[Download]