یازدهمین کنگره ژنتیک ایران , 2010-05-22

Title : ( Designing and cloning of modified C31 integrase gene for in vitro transcription and translation approach )

Authors: محمد حسین نصر , Mojtaba Tahmoorespur , کامران قاعدی , یحیی خزاعی , Mohammadreza Nassiri , کیانوش دورمیانی , محبوبه فروزان فر , مرتضی حسینی , ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Designing and cloning of modified C31 integrase gene for in vitro transcription and translation approach

Keywords

Designing and cloning of modified C31 integrase gene for in vitro transcription and translation approach
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016582,
author = {محمد حسین نصر and Tahmoorespur, Mojtaba and کامران قاعدی and یحیی خزاعی and Nassiri, Mohammadreza and کیانوش دورمیانی and محبوبه فروزان فر and مرتضی حسینی and , },
title = {Designing and cloning of modified C31 integrase gene for in vitro transcription and translation approach},
booktitle = {یازدهمین کنگره ژنتیک ایران},
year = {2010},
location = {IRAN},
keywords = {Designing and cloning of modified C31 integrase gene for in vitro transcription and translation approach},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Designing and cloning of modified C31 integrase gene for in vitro transcription and translation approach
%A محمد حسین نصر
%A Tahmoorespur, Mojtaba
%A کامران قاعدی
%A یحیی خزاعی
%A Nassiri, Mohammadreza
%A کیانوش دورمیانی
%A محبوبه فروزان فر
%A مرتضی حسینی
%A ,
%J یازدهمین کنگره ژنتیک ایران
%D 2010

[Download]