پژوهنده - علوم پزشکی شهید بهشتی, دوره (21), شماره (1), سال (2016-6) , صفحات (21-29)

عنوان : ( مقایسه تاثیرآموزش گروهی نظم جویی هیجان مبتنی بر الگوی گراس بر استفاده از راهبردهای ارزیابی مجدد و فرونشانی بر نشانگان اختلال شخصیت مرزی و اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی )

نویسندگان: نیکو زرگرانی , علی مشهدی , زهرا طبیبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: با توجه به شیوع اختلال‌های ADHD و BPD، عوارض شناخته شده‌ی آنها و گزارش‌هایی مبنی بر اثربخشی آموزش گروهی نظم‌جویی هیجان مبتنی بر الگوی گروس و بر راهبردهای ارزیابی مجدد و فرونشانی در اختلال‌های برونی‌سازی، پژوهش حاضر در سال 1392 انجام گرفت. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر با روش کارآزمایی بالینی و با پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل انجام گرفت. 40 دانش‌آموز دختر با دامنه‌ی سنی 15 تا 17 سال با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی مرحله‌ای به کمک ابزارهای استانداردی مانند مقیاس درجه‌بندی SNAP-IV، پرسشنامه‌ی شخصیت مرزی (BPI) و سپس براساس مصاحبه غربالگری و تشخیصی توسط روانشناس بالینی و متخصص روانپزشک در چهار گروه قرار گرفتند. و تأثیر آن بر ADHD و BPD بررسی و با آزمون من- یو- ویتنی مورد قضاوت آماری قرار گرفت. یافته‌ها: تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس یک راهه و آزمون تعقیبی نشان داد که پس از آموزش گروهی الگوی گروس، نمره‌ی فرونشانی و ارزیابی مجدد در گروه آزمایشی ADHD نسبت به BPD به ترتیب به صورت معناداری افزایش و کاهش یافت (05/0P<). نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد که آموزش گروهی الگوی گروس بر میزان استفاده از هر دو راهبرد ارزیابی مجدد و فرونشانی در دختران نوجوان مبتلا به ADHD و BPD اثربخش باشد.

کلمات کلیدی

, الگوی فرآیندی گراس, نظم‌جویی هیجان, ارزیابی مجدد, فرونشانی, اختلال شخصیت مرزی, اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056963,
author = {زرگرانی, نیکو and مشهدی, علی and طبیبی, زهرا},
title = {مقایسه تاثیرآموزش گروهی نظم جویی هیجان مبتنی بر الگوی گراس بر استفاده از راهبردهای ارزیابی مجدد و فرونشانی بر نشانگان اختلال شخصیت مرزی و اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی},
journal = {پژوهنده - علوم پزشکی شهید بهشتی},
year = {2016},
volume = {21},
number = {1},
month = {June},
issn = {1735-1022},
pages = {21--29},
numpages = {8},
keywords = {الگوی فرآیندی گراس، نظم‌جویی هیجان، ارزیابی مجدد، فرونشانی، اختلال شخصیت مرزی، اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه تاثیرآموزش گروهی نظم جویی هیجان مبتنی بر الگوی گراس بر استفاده از راهبردهای ارزیابی مجدد و فرونشانی بر نشانگان اختلال شخصیت مرزی و اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی
%A زرگرانی, نیکو
%A مشهدی, علی
%A طبیبی, زهرا
%J پژوهنده - علوم پزشکی شهید بهشتی
%@ 1735-1022
%D 2016

[Download]