علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (14), شماره (65), سال (2017-7) , صفحات (105-116)

عنوان : ( تولید میکروالیاف پروتئینی زئین با استفاده از فرآیند الکتروریسی )

نویسندگان: محمدامین میری , محمدباقر حبیبی نجفی , جبرائیل موفق , مسعود نجف نجفی , بهروز قرآنی , آرش کوچکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

میکرو الیاف زیست تخریبپذیر و خوراکی زئین با استفاده از حلال اسید استیک تهیه شد. با تغییر غلظت محلول زئین، ولتاژ الکتروریسی، فاصله بین نوک سوزن و جمع کننده و سرعت جریان محلول میتوان میکرو الیاف بدون مهره و یکنواخت تولید نمود. غلظت محلول زئین در سه سطح w/v % 30 و 26، 22، ولتاژ فرآیند الکتروریسی در سه سطحkV 30 و 20، 10، فاصله بین نوک سوزن و جمع کننده در سه سطح cm 20 و 15، 10 و سرعت جریان در سه سطح ml/h 12 و 8، 4 مطالعه شدند. تأثیر پارامترها بر الکتروریسی محلول زئین در قالب طرح مرکب مرکزی (CCD) بررسی و به روش سطح پاسخ (RSM) مدل سازی و تجزیه و تحلیل شدند. بر اساس نتایج این پژوهش، غلظت زئین تأثیر معنی داری (P<0.0001) بر مورفولوژی و قطر الیاف دارد. بطوریکه با افزایش غلظت محلول زئین، الیاف با مورفولوژی فاقد مهره و یکنواخت تولید شد و قطر الیاف نیز افزایش یافت. همچنین، ولتاژ تأثیر معنی داری (P<0.0001) بر قطر الیاف داشت.بطوریکه با افزایش ولتاژ، قطر الیاف نیز افزایش یافت.سرعت جریان و فاصله بین نوک سوزن و جمع کننده تأثیر معنی داری بر قطر الیاف نداشت.‬‬ در این پژوهش، تأثیر غلظت محلول و پارامترهای فرآیندی بر مورفولوژی الیاف حاصل بررسی گردید. الیاف حاصل از زئین را میتوان در صنایع غذایی برای مصارف مختلف به ویژه بسته بندی و انکپسولاسیون استفاده نمود.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

کلمات کلیدی

, کلید واژگان: الکتروریسی, زئین, میکرو الیاف,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057877,
author = {میری, محمدامین and حبیبی نجفی, محمدباقر and جبرائیل موفق and مسعود نجف نجفی and بهروز قرآنی and کوچکی, آرش},
title = {تولید میکروالیاف پروتئینی زئین با استفاده از فرآیند الکتروریسی},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2017},
volume = {14},
number = {65},
month = {July},
issn = {2008-8787},
pages = {105--116},
numpages = {11},
keywords = {کلید واژگان: الکتروریسی، زئین،میکرو الیاف، مورفولوژی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تولید میکروالیاف پروتئینی زئین با استفاده از فرآیند الکتروریسی
%A میری, محمدامین
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A جبرائیل موفق
%A مسعود نجف نجفی
%A بهروز قرآنی
%A کوچکی, آرش
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2017

[Download]