کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی , 2016-03-10

Title : ( بررسی اثر محافظتی بتاکاروتن در پیشگیری از اکسیداسیون لیپیدها و پروتئینهایگوشت ماهی کپور در زمانهای مختلف نگهداری )

Authors: amin rashid nezhad , Davar Shahsavani , Babak Fozooni Moqadam ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش احتمالی بتاکاروتن در جلوگیری از اکسیداسیون لیپیدها و پروتئینهای گوشت ماهی کپور در زمانهای مختلف نگهداری بعد از صید میباشد. تعداد 75 عدد ماهی کپور( 60 گرمی) به طور تصادفی به 3 گروه 25 تایی تقسیم شدند. گروه 1 بعنوان شاهد جیره پایه دریافت کرد. گروه 2 و 3 به ترتیب 50 و 100 میلی گرم بتاکاروتن به ازای هر کیلوگرم غذا دریافت کردند. بعد از پایان مطالعه (6هفته)، 10 ماهی از هر گروه به صورت تصادفی صید و پس از خارج نمودن احشا و شستشو، در دمای 4 درجه سانتی گراد برای مدت 4 روز نگهداری شدند و در زمان صید و زمانهای مختلف 24، 48، 72؛ 96 ساعت بعد صید مورد نمونهبرداری قرار گرفتند. براساس نتایج مطالعه ی حاضر مقادیر MDA عضله بدنبال مصرف بتاکاروتن ، در زمان صید و ساعات 72.24 و 96 پس از صید در نمونههای ذخیره شده در دمای ° C 4 در گروه 3 نسبت به گروه کنترل به طور معنیداری کمتر بود p<0/05 مقادیر گروههای کربونیل بدنبال مصرف بتاکاروتن در زما ن صید و ساعات 44 و 60 پس ازصید در نمونههای ذخیره شده در دمای ° C 4 در گروه 3 نسبت به گروه کنترل کاهش معنیداری نشان داد ( p<0/05 ). مقادیر FRAP بهدنبال مصرف بتاکاروتن در ساعات 72 و 96 پس از صید در نمونههای ذخیره شده در دمای ° C 4 در گروه 3 نسبت به گروه کنترل افزایش معنیداری را نشان داد( p<0/05 ) نتایج مطالعهی حاضر نشان میدهد که بتاکاروتن به عنوان یک آنتیاکسیدانت طبیعی تا حدود زیادی در بهبود وضعیت اکسیداتیو بافت ماهیچهی ماهی کپور از طریق کاهش اکسیداسیون لیپیدها و پروتئینها، تاثیرگذار است

Keywords

, ماهی کپور, اکسیداسیون لیپیدی, اکسیداسیون پروتئینی, بتاکاروتن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060859,
author = {Rashid Nezhad, Amin and Shahsavani, Davar and Fozooni Moqadam, Babak},
title = {بررسی اثر محافظتی بتاکاروتن در پیشگیری از اکسیداسیون لیپیدها و پروتئینهایگوشت ماهی کپور در زمانهای مختلف نگهداری},
booktitle = {کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی},
year = {2016},
location = {دبی},
keywords = {ماهی کپور، اکسیداسیون لیپیدی، اکسیداسیون پروتئینی، بتاکاروتن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر محافظتی بتاکاروتن در پیشگیری از اکسیداسیون لیپیدها و پروتئینهایگوشت ماهی کپور در زمانهای مختلف نگهداری
%A Rashid Nezhad, Amin
%A Shahsavani, Davar
%A Fozooni Moqadam, Babak
%J کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
%D 2016

[Download]