بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Davar Shahsavani


موارد یافت شده: 153

1 - Protective effects of pomegranate peel extract on the gill liver and kidney in experimental cadmium poisoning in common carp (Cyprinus carpio) (چکیده)
2 - Effects of Dietary Supplementation of Peppermint Extract on Growth Performance, Intestinal Microbiota, Liver and Intestine Histopathology of Cyprinus carpio (چکیده)
3 - Improvement of male Carp (Cyprinus carpio) reproductive characteristics by dietary administration of Tribulus terrestris extract (چکیده)
4 - Changes in intestinal microbiota, liver and intestine histopathology of Cyprinus carpio in response to Mentha piperita extract‐supplemented diets (چکیده)
5 - Impact of betaine and allicin against circulating oxidative and biochemical alterations induced by cadmium intoxication in common carp (چکیده)
6 - Influence of dietary basil (Ocimum basilicum) supplementation on growth performance, oxidative status biomarkers, and plasma biochemistry in common carp (چکیده)
7 - Effects of Single or Combined Administration of Dietary Synbiotic and Sodium Propionate on Humoral Immunity and Oxidative Defense, Digestive Enzymes and Growth Performances of African Cichlid (Labidochromis lividus) Challenged with Aeromonas hydrophila (چکیده)
8 - Improving effect of Spirulina platensis on hematological parameters in Cyprinus carpio exposed to sublethal doses of cyanide (چکیده)
9 - Evaluation of Antibacterial and Antioxidant Activities of Essential Oil of Lime Citrus aurantifolia) Pomace Powder (چکیده)
10 - نقد و بررسی مقاله پایش همه جانبه رخداد مرگ و میر بالای پرندگان آبزی مهاجر تالاب میانکاله در سال 1398 (چکیده)
11 - بررسی میزان اکسیداسیون لیپیدها و ‏پروتئین‌های گوشت ماهی قزل‌آلای ‏رنگین‌کمان (‏Oncorhynchus mykiss‏) طی ‏نگهداری در دمای چهار درجه سانتی‌گر (چکیده)
12 - بررسی تاثیر اسپیرولینا پلاتنسیس (Spirulina platensis) بر تغییرات بیوشیمیایی ناشی از مواجهه با آرسنیک در برخی بافت های ماهی کپور معمول (چکیده)
13 - The Effect of Vitamin C on Lead-induced Plasma BiochemicalAlterations in Fish, Cyprinus carpio (چکیده)
14 - Effect of Pediococcus acidilactici on intestinal microbiota and oxidative parameters of blood and muscle in common carp (Cyprinus carpio) (چکیده)
15 - Effect of lemon (Citrus lemon) pumace powder supplementation on growth performance, lipid peroxidation and protein oxidation biomarkers in some tissues of common carp (Cyprinus carpio) (چکیده)
16 - استفاده از جیرۀ غذایی غنی‌شده با پودر تفالۀ لیمو برای پیشگیری از اکسیداسیون لیپیدی و پروتئینی ماهی کپور طی نگهداری در یخچال (چکیده)
17 - مقایسه تجربی اثرات اسید اسکوربیک و تیامین در جلوگیری از ضایعات بافتی ناشی از سرب در برخی بافتهای ماهی کپور - Cyprinus carpio - (چکیده)
18 - Investigation of the Protective Effect of β-carotene in the Prevention of Lipid and Protein Oxidation in Carp Meat during Different Storage Times (چکیده)
19 - تاثیر مکمل غذایی اسپیرولینا (Spirulia Platensis) بر آسیب اکسیداتیو بافتی ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio Linnaeus, 1785 در مواجهه با سیانید (چکیده)
20 - بررسی مقایسه ای آسکوربیک اسید و تیامین در جلوگیری از ضایعات ناشی از سرب در بافت آبشش ماهی کپور (Cyprinus carpio) (چکیده)
21 - Effects of cooking methods on the concentrations of Lead, Chromium and Cadmium in Whitefish (Rutilus frissi kutum) from the Caspian Sea, Iran (چکیده)
22 - ارزیابی اثرات تعدیل کنندگی اسپیرولینا پلاتنسیس بر تغییرات برخی شاخص های بیوشیمیایی ناشی از مواجهه با ارسنیک در خون کپور معمولی(Cyprinus Carpio) (چکیده)
23 - Effects of dietary vitamin C supplementation on some oxidative status biomarkers in erythrocytes of common carp ( Cyprinus carpio ) (چکیده)
24 - Effect of thiamine and vitamin C on tissue lead accumulation following experimental lead-poisoning in Cyprinus carpio (چکیده)
25 - Effect of dietary supplementation of garlic and vitamin E on lipid and protein oxidation in common carp meat during different storage times (چکیده)
26 - Study on the renal development (morphological and stereological) in H. huso (Beluga sturgeon) larvae (چکیده)
27 - تأثیر مکمل‌غذایی بتاکاروتن بر برخی بیومار‌‌کر‌های وضعیت‌اکسیداتیو در بافت‏های ماهی‌کپورمعمولی (Cyprinus carpio) (چکیده)
28 - بررسی اثر محافظتی بتاکاروتن در پیشگیری از اکسیداسیون لیپیدها و پروتئینهایگوشت ماهی کپور در زمانهای مختلف نگهداری (چکیده)
29 - effect of spirulina platensis on blood parameters and growth of cyprinus carpio exposed to sub - lethal cyanid (چکیده)
30 - بررسی برخی بیومارکر های وضعیت اکسیداتیو گوشت ماهی کپور(Cyprinus carpio) در زمان های مختلف نگهداری (چکیده)
31 - Growth promoting effects of a multi-strain probiotic on common carp (Cyprinus carpio) fingerlings (چکیده)
32 - Investigation of the protective effect of spirulina in the prevention of lipid and protein oxidation in carp meat during different storage times (چکیده)
33 - مطالعه استریولوژیک حجمی روده در لارو فیل ماهی(Huso Huso ) (چکیده)
34 - مطاتعه سلول کلرید در ابشش گاو ماهی (چکیده)
35 - Studies on the protective effects of ascorbic acid and thiamine on lead-induced lipid and protein oxidation as well as enzymatic alterations in some tissues of Cyprinus carpio (چکیده)
36 - Effects of Spirulina on tissue enzymes in carp (Cyprinus carpio) exposed to sublethal cyanide (چکیده)
37 - بررسی مقایسه ای اسکوربیک اسید و تیامین در جلوگیری از ضایعات بافتی ناشی از سرب در بافت مغز ماهی کپور (Cyprinus carpio) (چکیده)
38 - بررسی اثر سرب بر برخی شاخص های استرس اکسیداتیو و پارامتر های بیوشیمیایی خون در ماهی کپور (Cyprinus carpio) (چکیده)
39 - تغییرات ناشی از آلودگی آب در سلول های کلرید ابشش در تعدادی از گونه های ماهی دریای خزر (چکیده)
40 - بررسی اثر حفاظتی آسکوربیک اسید در مسمومیت تجربی با سرب در ماهی کپور(Cyprinuscarpio) (چکیده)
41 - Single or combined effects of fructo- and mannan oligosaccharide supplements on the growth performance, nutrient digestibility, immune responses and stress resistance of juvenile narrow clawed crayfish, Astacus leptodactylus leptodactylus Eschscholtz, 1823 (چکیده)
42 - بررسی اثر محافظتی سیر و ویتامین E در پیشگیری از پراکسیداسیون لیپیدی گوشت ماهی کپور معمولی (Cyprinuscarpio) در زمان‌های مختلف نگهداری (چکیده)
43 - مطالعه هیستوپاتولوژی و بیوشیمیایی اثر موسیر(Allium hirtiofolium) و فنی توئین سدیم بر التیام ضایعه جلدی در ماهی کپور (Cyprinus carpio ) (چکیده)
44 - The effects of dietary nucleotide content on the growth performance, digestibility and immune responses of juvenile narrow clawed crayfish,Astacus leptodactylus leptodactylusEschscholtz, 1823 (چکیده)
45 - Effects of dietary melatonin supplementation on some blood oxidative status biomarkers and biochemical parameters in common carp (Cyprinus carpio) (چکیده)
46 - Screening of selected feedstuffs by sub-adult narrow clawed crayfish, Astacus leptodactylus leptodactylus Eschscholtz, 1823 (چکیده)
47 - بررسی تاثیر تیامین (Vit B1) بر برخی از آنزیم های سرم خون ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) در معرض سرب (چکیده)
48 - Biochemical Alterations Induced by Sublethal Cyanide Exposure in Common Carp (Cyprinus carpio) (چکیده)
49 - تعیین مقادیر مرجع برخی از الکترولیت‌های سرم خون ماهی قره برون (چکیده)
50 - Effects of lead acetate exposure on metabolic enzyme activities in selected tissues of common carp (Cyprinus carpio) (چکیده)
51 - Effect of dietary garlic supplementation on lipid peroxidation and protein oxidation biomarkers of tissues as well as some serum biochemical parameters in common carp Cyprinus carpio (چکیده)
52 - Effect of exposure to sublethal levels of potassium cyanide on serum and tissue enzymes in roach fish (Rutilus rutilus) (چکیده)
53 - effect of vitamine E on tissue lipid peroxidetion, protein oxidation and serum biochemistry in Cyprinus carpio(carp) (چکیده)
54 - تعیین میزان فعالیت برخی از آنزیم های سرم خون مولدین ماهی سفید (چکیده)
55 - بررسی تغییرات آنزیم های بافتی دراثر مسمومیت با سیانید در ماهی کپور (Cyprinus carpio) (چکیده)
56 - The impact of allicin on lead-induced oxidative damage in selected organs of the common carp (Cyprinus carpio) (چکیده)
57 - مطالعه تکامل مغز تاس ماهی ایرانی (چکیده)
58 - ارزیابی تغییرات بیوشیمیایی ناشی از مسمومیت با سیانید در کپور معمولی (چکیده)
59 - بررسی میزان قابلیت هضم (In vivo و In vitro) برخی اقلام غذایی در جیره غذایی شاه میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus leptodactylus) (چکیده)
60 - وضعیت الکترولیت ها وغیر الکترولیت های سرم خون مولدین ماهی سفید (چکیده)
61 - تاثیر علف کش آترازین برفرآیند اوئوژنز در گورخرماهی Daniorerio (چکیده)
62 - Structure of Lamellae and Chloride Cell in the Gill of <i>Alosa Caspio Caspio</i> (Clupeidae, Teleostei) (چکیده)
63 - بررسی تأثیر مصرف خوراکی آلیسین (allicin) بر برخی آنزیم های سرم خون ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مسمومیت تجربی با سرب. (چکیده)
64 - Evaluation of Allium hirtifolium effects on wound healing In rainbow trout( oncorhynchus mykiss) (چکیده)
65 - بررسی اثر اسید اسکوربیک بر تعدادی از فاکتورهای بیوشیمیایی ماهی کپور (Cyprinus carpio) (چکیده)
66 - Determination of normal blood biochemistry (electrolytes (چکیده)
67 - Growth promoting effect of protexin in common carp (چکیده)
68 - The effect of rumen juice on growth and feed conversion rates of common carp (چکیده)
69 - تاثیر آترازین بر فرایند اوئوژنز در گورخر ماهی گونهDanio rerio (چکیده)
70 - Efficacy of Allicin in Decreasing Lead (Pb) Accumulation in selected tissue of lead - exposed common carp( (چکیده)
71 - Evalution of Melatonin effects on some biochemical parameters in rainbow trout (oncorhynchus mykiss) (چکیده)
72 - Beneficial effects of allicin on lead induced tissue enzyme alterations in common carp (Cyprinus carpio) (چکیده)
73 - Investigation of some tissue enzymes alterations following chronic cyanide exposure in common carp (Cyprinus carpio) (چکیده)
74 - The effect of supplementation of feed with exogenous enzymes on the growth of carps (Cyprinus carpio). (چکیده)
75 - Tissue distribution of the enzyme rhodanese in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), kutum (Rutilus frisii kutum) and golden grey mullet (Liza aurata) (چکیده)
76 - گزارش الودگی شدید یه انگل ایکتیوفیتریوس مولتی فیلیس و تریکودینا در ماهیان اکواریومی گلدفیش کله شیری (چکیده)
77 - گزارش الودگی شدید یه انگل ایکتیوفیتریوس مولتی فیلیس در ماهیان اکواریومی خانواده سیچلیده(اسکار) (چکیده)
78 - study of epidermis development in sturgeon (Acipenser percicus) Larvae (چکیده)
79 - مطالعه بافت شناسی تکامل مری در ماهی قره برون (چکیده)
80 - Development of Stomach in Sturgeon(Acipenser persicus) (چکیده)
81 - Isolation and characterization of Vibrio ( Listonella) anguillarum from catfish (چکیده)
82 - بررسی بالینی و آسیب شناسی حمام دراز مدت سولفات روی بر التیام ضایعات جلدی در ماهی کپور cyprinus carpio (چکیده)
83 - Histology of Sturgeon(Acipenseridea) Gills (چکیده)
84 - مطالعه بافت شناسی زوائد پیلوریک در ماهی قزل آلا (چکیده)
85 - مقایسه بافت شناسی ساختمان آبشش در ماهی قزل آلا و خاویاری (چکیده)
86 - comparison of serum enzyme activity in great sturgeon,HUSO huso, cultured in brackish and fresh water rarth ponds in iran (چکیده)
87 - Mortality in juvenile rainbow trout caused by acute viral diseases in Mashhad suburb area (چکیده)
88 - Determination of normal values of some blood serum enzymes in Acipenser stellatus Pallas (چکیده)
89 - Structure of chloride cell in Alosa caspio Caspio (چکیده)
90 - Determination of some normal serum parameters in strarry sturgeon(Acipenser pallas,1771) during spring season (چکیده)
91 - تاثیر حفاظتی تیامین روی ضایعات ناشی از مسمومیت تجربی با سرب در ماهی حوض (چکیده)
92 - گزارش سندرم کم خونی در بچه ماهیان قزل الای رنگین کمان (چکیده)
93 - گزارش آبسه های جلدی در گربه ماهی ناشی از آئروموناس هیدروفیلا (چکیده)
94 - Comparision of serun enzyme activity in great stugeon, Huso Huso, cultured in brackish and fresh water earth ponds in Iran (چکیده)
95 - evalution of some medicine on wound healing in fish (چکیده)
96 - Structure Of Chloride Cell In The Gill Epithelium Of Mugill Aurata (چکیده)
97 - Morphology And Changes Of Chloride Cell Of Rutilus rutilus Caspicus In Caspian Sea (چکیده)
98 - Casualties arising from Plesiomonas shigelloides in rainbow trout, in Sabzevar (چکیده)
99 - Streptococcal septicemia in rainbow trout farm in Sabzevar (چکیده)
100 - Structure of esophagus and stomach in Acipenseridae-huso huso (چکیده)
101 - گزارش فورونکلوزیس ناشی از ائروموناس سالمونیسیسدا در ماهی قزل الا در مشهد (چکیده)
102 - تعیین میزان الودگی انگل های خارجی خانواده کپور ماهیان در استخرهای پرورش ماهیان گرمابی در برخی از شهرستان های خراسان جنوبی (چکیده)
103 - بررسی هیستوپاتولوژیک تلفات ناشی از استرپتوکوکوس فسیوم در قزل الای رنگین کمان در مشهد (چکیده)
104 - تعیین برخی فاکتورهای خونی ماهی ازون برون در سواحل جنوب شرقی دریای خزر (چکیده)
105 - گزارش سپتی سمی ناشی از آئروموناس هیدروفیلا در ماهیان آکواریومی اسکار (چکیده)
106 - انحراف ستون فقرات ناشی از افزایش حرارت در ماهیان اسکار (چکیده)
107 - structure of chloride cell in telaji(cyprinidae, teleost) of caspian sea (چکیده)
108 - Determination the value of some blood serum enzyme in acipenser stellatus pallas (چکیده)
109 - تلفات ناشی از نفخ در ماهیان انگشت قد در قزل الای رنگین کمان (چکیده)
110 - برسی هیستوپاتولوژیک مسمومیت تجربی در ماهی قرمز و تاثیر تیامین بر ان (چکیده)
111 - تلفات ناشی از باکتری پلزیوموناس شیگلوییدس در کارگاهپرورش قزل الای در چناران (چکیده)
112 - مسمومیت حاد با کلر در قزل الای پرورشی در استخر ذخیره اب (چکیده)
113 - تلفات ماهیان ناشی از افزایش امونیاک در استخر پرورش ماهیان گرمابی (چکیده)
114 - گزارش الودگی به تریکودینا در ماهیان قزل الای رنگین کمان در چناران (چکیده)
115 - گزارش الودگی شدید به انگل ایکتیوفیتریوس مولتی فیلیس در قزل الای پرورشی در حومه مشهد (چکیده)
116 - Evaluation some medicines on wound healing in fish (چکیده)
117 - sterptococcal in rainbow trout farm in sabzevar (چکیده)
118 - Mortality in juvenile rainbow trout caused by acute viral diease in mashhad (چکیده)
119 - بررسی بالینی و اسیب شناسی اثرات فنی توئین سدیم در بافت های ابشش، کبد و کلیه در ماهی حوض (چکیده)
120 - تعیین مقادیر برخی از آنزیم‌های سرم خون فیل ماهی خاویاری (چکیده)
121 - Study of pancreus in Huso huso (چکیده)
122 - Structure of Barbel in Sturgeon(Acipenser percicus) (چکیده)
123 - تعیین مقادیر برخی از غیرالکترولیت‌های سرم خون ماهی خاویاری قره برون (چکیده)
124 - Chloride cell in the gill of white fish, Rutilus frissi kutum (چکیده)
125 - Histology of gills of white fish (چکیده)
126 - بررسی تأثیر آلکیل بنزین سولفانات خطی (LABS) بر برخی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون‌ماهی قرمز (چکیده)
127 - بررسی بالینی و آسیب‌شناسی بافتی اثر فنی‌توئین سدیم در ترمیم ضایعه جلدی ماهی حوض (Carassius auratus) (چکیده)
128 - بررسی تأثیر ماده شوینده آنیونی (شامپو) برپارامترهای خونی ماهی حوض (Carassius auratus) (چکیده)
129 - Spontaneous nephroblastoma in a rainbowtrout (چکیده)
130 - Determination of Some Blood Parameters of Fingerling Sturgeon(Huso huso)in Guilan Province of Iran (چکیده)
131 - بررسی بالینی و آسیب شناسی بافت آبشش در مسمومیت تجربی با نفت سفید د رماهی حوض (چکیده)
132 - بررسی بالینی آسیب آشنایی کبدی - کلیوی ناشی از ماده شوینده آنیونی (چکیده)
133 - بررسی بالینی و اسیب شناسی اثرات ماده شوینده انیونی بر ابشش ماهی حوض (چکیده)
134 - بررسي مقايسه اي اثرات التيامي ويتامين A و اكسيد روي در ضايعه جلدي ماهي قرمز (چکیده)
135 - شناسايي انگلهاي خانواده كپور ماهيان استخرهاي پرورش ماهي در تعدادي از شهرستانهاي استان خراسان (چکیده)
136 - ائروموناس هيدوفيلا از ماهيان زينتي اسكار و نگرشي بر خطر انتقال ان به انسان (چکیده)
137 - بيماريهاي مشترك انسان و ماهي (چکیده)
138 - اسپلنكتومي و بيهوشي فيزيولوژيك در ماهي قرمز (چکیده)
139 - تعيين برخي شاخصهاي خوني ماهي سياه (چکیده)
140 - بررسي اثرات باليني و اسيب شناسي دود سيگار در ماهي قرمز (چکیده)
141 - بررسي فون انگلهاي خارجي ماهيان گرمابي پرورشي سد كارده (چکیده)
142 - DETERMINATION OF SOME BLOOD PARAMRTERS FINGERLING STURGEON(HUSO HOSO) IN GULAN PROVINCE.D.SHAHSAVANI (چکیده)
143 - SURVEY OF THE HEALING EFFECTS OF THREE DRUGS PHENYTION SODIUM - ZNIC OXID AND VITAMIN A OINTMENT ON (چکیده)
144 - بررسي باليني و اسيب شناسي ماده شوينده انيوني بر بافت ابششي ماهي قرمز (چکیده)
145 - شناسايي انگل هاي خارجي خانواده كپور ماهيان استخرهاي پرورشي ماهي در شهرستان نيشابور (چکیده)
146 - سناسايي انگل هاي خارجي كپور ماهيان استخرهاي پرورش ماهي در شهرستان مشهد (چکیده)
147 - تعیین برخی شاخص هی خونی ماهیان خاویاری انگشت قد (قره برون و ازون برون) در استان گیلان (چکیده)
148 - گزارش سندرم سوراخ در سر ماهی سورم و ماهی اسکار (چکیده)
149 - بررسی مقایسه ای اثرات التیامی اکسید روی و فنی توئین سدیم در ضایعه جلدی ماهی قرمز (چکیده)
150 - هیپرپلازی ویروسی بافت پوششی کپور ماهیان پرورشی (چکیده)
151 - گزارش یک مورد ماهی میکزوما در ماهی آنجل آب شیرین (چکیده)
152 - بررسی مقایسه ای هیستوپاتولوژی اثرات التیامی ویتامین A و فنی توئین سدیم در ضایعه جلدی ماهی قرمز (چکیده)
153 - تعیین مقادیر طبیعی برخی از آنزیم های سرم خون ماهی قره برون (Acipenserpersicus) (چکیده)