First International Horticultural Science Conference of Iran , 2017-09-04

Title : ( Evaluation of Genetic Diversity of Some Walnut Genotypes Based on Morphological Characteristics in Khorasan Razavi Province )

Authors: Shadi Attar , Gholam Hossein Davarynejad , Leila Samiei , Mohammad Moghaddam ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

گردو ایرانی(Juglans regia) یکی از محصولات آجیلی وخشکباری مهم ایران نیز به شمار میرود که با توجه سطح کشت و بذری بودن ، تنوع ژنتیکی بسیار غنی از آن در کشور وجود دارد. در این تحقیق برای ارزیابی خصوصیات مورفولوژیک و فیزیکوشیمیایی گردو در استان خراسان رضوی به منظور شناسایی و انتخاب ژنوتیپ‌های برتر و مطالعات اصلاحی 42 ژنوتیپ گردو انتخاب شدند. صفاتی از قبیل وزن میوه و مغز، طول و عرض و برگ و میوه، درصد روغن و غیره اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که ژنوتیپ شماره 29 دارای بیشترین طول (90/47 سانتیمتر) و عرض برگ شانه‌ای (92/36 سانتیمتر) و ژنوتیپ شماره 6 دارای کمترین طول (77/28 سانتیمتر) و عرض برگ شانه‌ای(94/21 سانتیمتر) می باشد. ژنوتیپ شماره 32 دارای بیشترین طول میوه (70/39 میلیمتر)، قطر میوه (66/34 میلیمتر) و ضخامت پوست سخت میوه (79/2 میلیمتر) بود. همینطور همبستگی مثبت و معناداری بین طول و عرض برگ (05/0±84/0)، وزن میوه و قطر میوه (06/0±81/0)، وزن مغز و قطر میوه (07/0±67/0)، وزن میوه و وزن مغز (06/0±79/0) در سطح احتمال 1 درصد وجود داشت. در نهایت از بین 42 ژنوتیپ مورد مطالعه، 17 ژنوتیپ به عنوان ژنوتیپ برتر شناسایی شدند که برای توسعه کشت در منطقه و یا انجام پروژه‌های اصلاحی مناسب می‌باشند.

Keywords

, درصد روغن, وزن مغز, ژنوتیپ های برتر, همبستگی, قطر میوه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070275,
author = {Attar, Shadi and Davarynejad, Gholam Hossein and Samiei, Leila and Moghaddam, Mohammad},
title = {Evaluation of Genetic Diversity of Some Walnut Genotypes Based on Morphological Characteristics in Khorasan Razavi Province},
booktitle = {First International Horticultural Science Conference of Iran},
year = {2017},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {درصد روغن، وزن مغز، ژنوتیپ های برتر، همبستگی، قطر میوه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Evaluation of Genetic Diversity of Some Walnut Genotypes Based on Morphological Characteristics in Khorasan Razavi Province
%A Attar, Shadi
%A Davarynejad, Gholam Hossein
%A Samiei, Leila
%A Moghaddam, Mohammad
%J First International Horticultural Science Conference of Iran
%D 2017

[Download]