علمی شیلات ایران, Volume (27), No (6), Year (2019-1) , Pages (67-79)

Title : ( پایداری میکروکپسول تولید شده از روغن ماهی کیلکا با استفاده از خواص عملکردی هیدرولیز پوست ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) )

Authors: Seyed Hassan Jalili Hassan Kyadeh , Reza Farhoosh , Arash Koocheki , عباسعلی مطلبی ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

پوست ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) به عنوان پسماند فرآوری در کارخانه‌های تولید فرآورده‌های گوشت چرخ‌شده، با بهایی پایین در دسترس می‌باشد. روغن ماهی کیلکا (جنس Clupeonella) نسبت به روغن سایر ماهیان دریای خزر دارای اُمگا-3 بیشتر و ارزش غذایی بالاتر می باشد. در پژوهش حاضر، پوست کپور نقره‌ای جمع آوری و پس از هیدرولیز با آنزیم آلکالاز، خواص عملکردی آن جهت پایداری میکروکپسول تولید شده از روغن خالص شده کیلکا در pHهای 4/3 و 8/6 بررسی شد. نتایج نشان داد تغییرات میزان اسیدهای آمینه پس از 6 ساعت هیدرولیز قابل ملاحظه بود (05/0p<). مجموع اسیدهای آمینه آبگریز از 08/32 درصد در زمان 25/0 ساعت به 88/24 درصد پس از 6 ساعت هیدرولیز رسید. فعالیت مهارکنندگی رادیکال‌ دی‌فنیل‌پیکریل‌هیدرازیل (DPPH) و قدرت احیای آهن محلول‌های هیدرولیزی، طی ساعت اول افزایش قابل توجهی داشت، در 4 ساعت به اوج رسید و پس از آن به آرامی کاهش یافت. پایداری امولسیون در برابر دو فاز شدن و تشکیل خامه در pH 8/6 نسبت به pH 4/3 بیشتر بود و اختلاف معنی‌داری را در غلظت‌های 2 تا 5 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر محلول هیدرولیزی نشان داد (05/0p<). به عنوان یک نتیجه کلی، استفاده از عمل هیدرولیز پوست کپور نقره‌ای و نقش آنتی‌اکسیدانی آن در تولید امولسیون های پایدار حاوی میکروکپسول‌های روغن کیلکا، پروسه ای با ارزش جهت غنی‌سازی انواع غذاها می باشد.

Keywords

, پوست ماهی کپور نقره‌ای, روغن ماهی کیلکا, هیدرولیز آنزیمی, خواص عملکردی, پایداری امولسیون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074452,
author = {Jalili Hassan Kyadeh, Seyed Hassan and Farhoosh, Reza and Koocheki, Arash and عباسعلی مطلبی},
title = {پایداری میکروکپسول تولید شده از روغن ماهی کیلکا با استفاده از خواص عملکردی هیدرولیز پوست ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix)},
journal = {علمی شیلات ایران},
year = {2019},
volume = {27},
number = {6},
month = {January},
issn = {1026-1354},
pages = {67--79},
numpages = {12},
keywords = {پوست ماهی کپور نقره‌ای، روغن ماهی کیلکا، هیدرولیز آنزیمی، خواص عملکردی، پایداری امولسیون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پایداری میکروکپسول تولید شده از روغن ماهی کیلکا با استفاده از خواص عملکردی هیدرولیز پوست ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix)
%A Jalili Hassan Kyadeh, Seyed Hassan
%A Farhoosh, Reza
%A Koocheki, Arash
%A عباسعلی مطلبی
%J علمی شیلات ایران
%@ 1026-1354
%D 2019

[Download]