بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Arash Koocheki


موارد یافت شده: 269

1 - Characterization and emulsifying properties of whey protein isolate-basil seed gum conjugates prepared by Maillard reaction (چکیده)
2 - ارزیابی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و ریزساختارفرآورده بافت داده شده کینوآ (چکیده)
3 - Structural elucidation of Gluten/Zein nanofibers prepared by electrospinning process: Focus on the effect of zein on properties of nanofibers (چکیده)
4 - Effect of Lepidium perfoliatum seed gum — Oleic acid emulsion coating on osmotic dehydration and subsequent air-drying of apple cubes (چکیده)
5 - Effect of Atmospheric Pressure Argon Plasma on Physicochemical, Structural and Rheological Properties of Sorghum Starch (چکیده)
6 - The monoglyceride oleogel characteristics modified by carnauba wax (چکیده)
7 - Fabrication of emulsion gels based on sonicated grass pea (Lathyrus sativus L.) protein as a delivery system for β-carotene: Kinetic modeling and release behavior (چکیده)
8 - Rheological and thermal properties of reinforced monoglyceride‐carnauba wax oleogels (چکیده)
9 - بررسی رفتار و مدلسازی رهایش کورکومین لیپوزومی بهینه یابی شده تحت شرایط آزمایشگاهی شبیه‌سازی شده دستگاه گوارش (چکیده)
10 - Effects of short-term and long-term cold plasma treatment on the color, structure, and Pickering foaming properties of Grass pea protein particles (چکیده)
11 - ارزیابی ویژگی های تکنولوژیکی و عملکردی غله صبحانه بر پایه کنجاله کتان و آرد برنج (چکیده)
12 - Encapsulation of caffeine in sandwich structured Alyssum homolocarpum seed gum/PVA/gelatin nanofibers using electrospinning technique (چکیده)
13 - Effect of ultrasonic pretreatment on the rheology and structure of grass pea (Lathyrus sativus L.) protein emulsion gels induced by transglutaminase (چکیده)
14 - Effects of glycerol and sorbitol on a novel biodegradable edible film based on Malva sylvestris flower gum (چکیده)
15 - اثر پلاسمای غیرحرارتی بر بهبود ویژگی‌های عملکردی نشاسته سورگوم (چکیده)
16 - Poly (lactic acid) and whey protein/pullulan composite bilayer film containing phage A511 as an anti-Listerial packaging for chicken breast at refrigerated temperatures (چکیده)
17 - Effects of substitution level and particle size of extruded soybean hull fractions on physicochemical and sensorial properties of high‐fiber pan bread during storage (چکیده)
18 - Investigation of the Composition, Antimicrobial, Antioxidant, and Cytotoxicity Properties of Salvia abrotanoides Essential Oil (چکیده)
19 - Ultrasound-modified protein-based colloidal particles: Interfacial activity, gelation properties, and encapsulation efficiency (چکیده)
20 - The effect of extrusion technology on the physicochemical properties of product based on oatmeal-broken rice composite flour to fabricate instant harire (چکیده)
21 - Lepidium perfoliatum seed gum: investigation of monosaccharide composition, antioxidant activity and rheological behavior in presence of salts (چکیده)
22 - Development of whey protein concentrate/pullulan composite films containing bacteriophage A511: Functional properties and anti-Listerial effects during storage (چکیده)
23 - بهینه سازی فرآیند تولید سس هوادهی شده کم چرب به روش سطح پاسخ و ارزیابی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی آن (چکیده)
24 - Rheological properties, electrical conductivity, and surface activity of alginate/AHSG (Alyssum homolocarpum seed gum) blend and their effect on the formation of electrosprayed hydrogel beads (چکیده)
25 - Modification of grass pea protein isolate (Lathyrus sativus L.) using high intensity ultrasound treatment: Structure and functional properties (چکیده)
26 - Effect of atmospheric nonthermal plasma on physicochemical, morphology and functional properties of sunn pest (Eurygaster integriceps)‐damaged wheat flour (چکیده)
27 - ارزیابی تاثیر پلاسمای غیر حرارتی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، تکنولوژیکی و عملکردی آرد گندم (چکیده)
28 - Influence of β-glucan extracted from hull-less barley on droplet characterization, stability and rheological properties of soy protein isolate stabilized oil-in-water emulsions (چکیده)
29 - ارزیابی اثر صمغ زانتان بر ویژگی‌های کیفی نان شیرینی محلی کیچی و استفاده از تحلیل تصاویر رقمی در بررسی ویژگی‌های ریزساختاری آن (چکیده)
30 - Elucidation of steady shear flow properties of β‐glucan solutions under different thermal and environmental conditions by different rheological models (چکیده)
31 - Physical modification of Lepidium perfoliatum seed gum using cold atmospheric-pressure plasma treatment (چکیده)
32 - Encapsulation of curcumin using Grass pea (Lathyrus sativus) protein isolate/Alyssum homolocarpum seed gum complex nanoparticles (چکیده)
33 - An innovative model for describing oil penetration into the doughnut crust during hot air frying (چکیده)
34 - Effect of heat treatment on the structure and stability of Grass pea (Lathyrus sativus) protein isolate/Alyssum homolocarpum seed gum nanoparticles (چکیده)
35 - بررسی ویژگی‌های ساختاری و رهایش د-لیمونن نانوپوشانی‌شده با صمغ دانۀ قدومه‌شیرازی به روش الکترواسپری (چکیده)
36 - Physicochemical properties of Grass pea (Lathyrus sativus L.) protein nanoparticles fabricated by cold atmospheric-pressure plasma (چکیده)
37 - Optimization of the extrusion process through response surface methodology for improvement in functional and nutritional properties of soybean hull (چکیده)
38 - بررسی اثر دماهای خشک کردن و غلظت گلیسرول بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی فیلم ترکیبی صمغ دانه قدومه شهری-ایزوله پروتئین خلر (چکیده)
39 - تاثیر زمان خواب گندم بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی خمیر (چکیده)
40 - Fabrication and characterization of Grass pea (Lathyrus sativus) protein isolate-Alyssum homolocarpum seed gum complex coacervate (چکیده)
41 - Application of TOPSIS to evaluate the effects of different conditions of sonication on eggless cake properties, structure, and mass transfer (چکیده)
42 - تأثیر شرایط فرایند و فرمولاسیون بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و عملکردی مکمل-فیبری بافت داده شده (تفالۀ گوجه‌فرنگی-سبوس برنج) (چکیده)
43 - Effect of atmospheric cold plasma on structure, interfacial and emulsifying properties of Grass pea (Lathyrus sativus L.) protein isolate (چکیده)
44 - An agent-based coupled heat and water transfer model for air frying of doughnut as a heterogeneous multiscale porous material (چکیده)
45 - بررسی تآثیر شرایط پیش تیمار اکستروژن بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی مخلوط آرد بدون گلوتن برنج و ذرت (چکیده)
46 - Production of high fiber ready-to-eat expanded snack from barley flour and carrot pomace using extrusion cooking technology (چکیده)
47 - Practical application of nonaqueous foam in the preparation of a novel aerated reduced-fat sauce (چکیده)
48 - بررسی اثر پالسمای سرد بر ویژگیهای میکروبی و شیمیایی زعفران (چکیده)
49 - Influence of pregelatinized and granular cold water swelling maize starches on stability and physicochemical properties of low fat oil-in-water emulsions (چکیده)
50 - اثرات هیدرولیز آلکالازی پوست کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) بر برخی خصوصیات کیفی و پایداری اکسایشی روغن ماهی کیلکای ریزپوشانی شده (چکیده)
51 - In vitro release study of nisin from active polyvinyl alcohol-Alyssum homolocarpum seed gum films at different temperatures (چکیده)
52 - پایداری میکروکپسول تولید شده از روغن ماهی کیلکا با استفاده از خواص عملکردی هیدرولیز پوست ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) (چکیده)
53 - بررسی اثر پودر جوانه گندم بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی نوشیدنی کفیر (چکیده)
54 - Characterization, Release Profile and Antimicrobial Properties of Bioactive Polyvinyl Alcohol-Alyssum homolocarpum Seed Gum- Nisin Composite Film (چکیده)
55 - مروری بر خواص دارویی دمنوش فراسودمند حاوی برگ گیاه قاصدک (چکیده)
56 - امکان تولید دمنوش فراسودمند با استفاده از برگ قاصدک، چای سبز، چای ترش و دارچین (چکیده)
57 - Optimization of limonene microencapsulation based on native and fibril soy protein isolate by VIKOR method (چکیده)
58 - بهینه‌یابی اثر سطوح مختلف استارتر، مخمر و زمان نگهداری بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکروبی نوشیدنی کفیر با استفاده از روش سطح پاسخ (چکیده)
59 - Extruded soy protein as a novel emulsifier: Structure, interfacial activity and emulsifying property (چکیده)
60 - Controlled release of nisin from polyvinyl alcohol - Alyssum homolocarpum seed gum composite films: Nisin kinetics (چکیده)
61 - صمغ دانه شنبلیله: بهینه سازی استخراج و ارزیابی ویژگی های ضد اکسایشی (چکیده)
62 - تاثیر کلرید سدیم و کلرید کلسیم بر ویژگیهای فیزیکی نشاسته ذرت (چکیده)
63 - تاثیر ساکارز و گلوکز بر خواص عملکردی نشاسته ذرت (چکیده)
64 - تأثیر فرایند اکستروژن و شرایط انجماد بر کیفیت خمیر منجمد و کوکی تهیه شده از آرد سورگوم (چکیده)
65 - ارزیابی اثر متغیرهای ترکیب خوراک و دمای اکستروژن بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، حسی اسنک بر پایه آرد جو و تفاله هویج (چکیده)
66 - تولید و بهینه سازی مکمل فیبری فراسودمند بر پایۀ فراورده های جانبی توسط فناوری اکستروژن (چکیده)
67 - بررسی اثر صمغ‌های زانتان، گوار و آنزیم ترانس‌گلوتامیناز بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و بافتی دونات فاقد گلوتن (چکیده)
68 - Effect of deep fat and hot air frying on doughnuts physical properties and kinetic of crust formation (چکیده)
69 - بررسی ویژگی های رئولوژیکی ژل مخلوط بر پایه صمغ دانه قدومه شهری و ایزوله پروتئین خلر (چکیده)
70 - The effects of concentration and heating-cooling rate on rheological properties of Plantago lanceolata seed mucilage (چکیده)
71 - Characterizing the cellular structure of air and deep fat fried doughnut using image analysis techniques (چکیده)
72 - Steady and dynamic shear rheological behavior of semi dilute Alyssum homolocarpum seed gum solutions: influence of concentration, temperature and heating–cooling rate (چکیده)
73 - Encapsulation of D-limonene in Alyssum homolocarpum seed gum nanocapsules by emulsion electrospraying: Morphology characterization and stability assessment (چکیده)
74 - Introducing Speckled sugar bean (Phaseolus vulgaris) protein isolates as a new source of emulsifying agent (چکیده)
75 - Evaluation of dough rheology and quality of sugarfree biscuits: isomalt, maltodextrin, and stevia (چکیده)
76 - اثر ضدمیکروبی فیلم زیست تخریب پذیر بر پایه کنسانتره پروتئین آب پنیرحاوی اسانس صمغ درخت بنه برکپک پنیسیلیوم اکسپانسوم (چکیده)
77 - Physicochemical and sensory properties of extruded sorghum–wheat composite bread (چکیده)
78 - بررسی تأثیر آرد سورگوم اکسترود شده و هیدروکلوئیدها بر ویژگی‏های فیزیکی و شیمیایی کوکی فاقد گلوتن (چکیده)
79 - ارزیابی خواص عملکردی موسیلاژ دانه بِه استخراج شده به کمک فراصوت (چکیده)
80 - بررسی پیشرفت واکنش مایلارد در دو روش حرارت دهی متداول و مایکروویو در سامانه سرم آلبومین گاوی- مالتودکسترین (چکیده)
81 - Effect of microwave and conventional heating on structural, functional and antioxidant properties of bovine serum albumin-maltodextrin conjugates through Maillard reaction (چکیده)
82 - Study on the effects of sucrose and lactose on the rheological properties of Alyssum homolocarpum seed gum in dilute solutions, Iranian Food Science & Technology Research Journal. (چکیده)
83 - اثر زمان انبار مانی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی دانه های گندم (چکیده)
84 - استخراج ترکیبات فنولی به وسیله آب مادون بحرانی از میوه زرشک بیدانه و بررسی خواص ضداکسایشی عصارههای استخراج شده (چکیده)
85 - استفاده از ضایعات کشاورزی و محصولات جانبی صنعت غذا به منظور تولیداگزوپلی ساکاریدهای میکروبی (چکیده)
86 - Functional effects of xanthan gum on quality attributes and microstructure of extruded sorghum-wheat composite dough and bread (چکیده)
87 - تأثیر شرایط فرایند اکستروژن پخت بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی فراورده حجیم شده سورگوم (چکیده)
88 - Pasting, rheological, and retrogradation properties of starches from dual‐purpose sorghum lines (چکیده)
89 - ارزیابی خصوصیات ریزکپسول‌های چند لایه حاوی دی استیل بر پایه جذب الکترواستاتیک فیبریل‌های ایزوله پروتئین سویا و پکتین (چکیده)
90 - اثر پوشش صمغ قدومه شهری بر انتقال جرم و کیفیت سیب آبگیری شده به روش اسمز (چکیده)
91 - بررسی ویژگی‌های ساختاری، ریخت‌شناسی، ساختمانی و حرارتی نشاسته سورگوم سفید (چکیده)
92 - Effect of extrusion cooking of sorghum flour on rheology, morphology and heating rate of sorghum–wheat composite dough (چکیده)
93 - بررسی اثر متغیر های دمایی و رطوبتی فرایند اکستروژن بر برخی خواص عملکردی و پارامترهای رنگ کنسانتره پروتئینهای سویا (چکیده)
94 - Fuzzy logic application to model caffeine release from hydrogel colloidosomes (چکیده)
95 - بررسی اثر انجماد سریع و کند بر ویژگی‌های عملکردی (ویژگی‌های رئولوژیکی، پایداری امولسیون و کف) صمغ دانه قدومه شهری (چکیده)
96 - بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی و ترکیب اسیدهای چرب روغن پالم اولئین وارداتی به کشور (چکیده)
97 - Effect of extrusion cooking on chemical structure, morphology, crystallinity and thermal properties of sorghum flour extrudates (چکیده)
98 - Novel multilayer microcapsules based on soy protein isolate fibrils and high methoxyl pectin: Production, characterization and release modeling (چکیده)
99 - ارزیابی ویژگی‌های ساختاری و عملکردی پروتئین سه ژنوتیپ مختلف لوبیا (Phaseolus vulgaris) (چکیده)
100 - تأثیر غلظتهای مختلف گلیسرول بر ویژگی های فیلم ترکیبی بر پایه پلی وینیل الکل - صمغ قدومه شیرازی (چکیده)
101 - بررسی اثر سدیم کازئینات و ژلاتین بر ویژگی‏های حسی، پردازش تصویر و بافت نمونه‏ های موس شکلاتی (چکیده)
102 - بررسی خصوصیات عملکردی نان ترکیبی تولید شده از آرد گندم و سورگوم (چکیده)
103 - بررسی ویژگی های رئولوژیکی و حسی موس شکلاتی حاوی سدیم کازئینات و ژلاتین (چکیده)
104 - تاثیر پروتئین‏های آلبومین، سدیم کازئینات، کنسانتره آب پنیر و ژلاتین بر ریز ساختار موس شکلاتی (چکیده)
105 - استفاده از آنالیز بافت تصویر و بعد برخالی برای بررسی اثر صمغهای قدومه شهری و زانتان بر ساختار مغز نان قالبی (چکیده)
106 - مدلسازی خصوصیات بافتی و فیزیکوشیمیایی کیک کم کالری پخته شده به روش مایکروویو با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) (چکیده)
107 - مدل سازی سینتیک انتقال جرم طی فرایند سرخ کردن عمیق ناگت مرغ پوشش داده شده با خمیرآبه حاوی صمغ قدومه شهری و ایزوله پروتئین سویا (چکیده)
108 - Dilute solution properties of Prunus armeniaca gum exudates: Influence of temperature, salt, and sugar (چکیده)
109 - تاثیر دما و سرعت جریان هوا بر سینتیک فرآیند برشته کردن پسته با هوای داغ (چکیده)
110 - Adsorption of Speckled Sugar bean protein isolate at oil-water interface: Effect of ionic strength and pH (چکیده)
111 - Ultrasound- assisted extraction of β-d- glucan from hull- less barley: Assessment of physicochemical and functional properties (چکیده)
112 - The effect of different emulsifiers on the eggless cake properties containing WPC (چکیده)
113 - Development and characterization of electrosprayed Alyssum homolocarpum seed gum nanoparticles for encapsulation of d-limonene (چکیده)
114 - Rheological properties and bread quality of frozen sweet dough with added xanthan and different freezing rate (چکیده)
115 - Challenges with saffron adulteration in Iran (چکیده)
116 - Introducing Prunus cerasus gum exudates: Chemical structure, molecular weight, and rheological properties (چکیده)
117 - تولید ظروف خوراکی مناسب برای بسته بندی موادغذایی و بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و مکانیکی آنها با استفاده از روش سطح پاسخ RSM (چکیده)
118 - اثر روش‌های مختلف خشک کردن بر گرانروی و ژل‌دهی صمغ دانه قدومه شهری (چکیده)
119 - Alyssum homolocarpum seed gum-polyvinyl alcohol biodegradable composite film: Physicochemical, mechanical, thermal and barrier properties (چکیده)
120 - تأثیر غلظت‌های مختلف مالتو دکسترین و پروتئین تغلیظ شده آب پنیر بر ویژگی‌های نانو امولسیون اسانس آویشن در آب (چکیده)
121 - تولید میکروالیاف پروتئینی زئین با استفاده از فرآیند الکتروریسی (چکیده)
122 - Effects of NaCl and CaCl2on physicochemical properties of pregelatinized and granular cold-water swelling corn starches (چکیده)
123 - Functional properties of granular cold‐water swelling maize starch: effect of sucrose and glucose (چکیده)
124 - بررسی امکان تولید نان بدون گلوتن با استفاده از آرد سورگوم و صمغ های قدومه شهری و زانتان (چکیده)
125 - Physical properties of pregelatinized and granular cold water swellingmaize starches at different pH values (چکیده)
126 - Comparing the effects of sucrose and glucose on functional propertiesof pregelatinized maize starch (چکیده)
127 - بررسی رفتار رئولوژیکی مخلوط صمغ کتیرا با صمغ های قدومه شیرازی، فارسی و خرنوب (چکیده)
128 - تولید و ارزیابی کیفی کیک کم کالری پخته شده به روش ماکروویو و بررسی اثر قرمولاسیون بر کاهش بیاتی آن (چکیده)
129 - بررسی تاثیر پ هاش، نمک و حرارت بر ویژگی های کیفی امولسیون روغن در آب تهیه شده با مانو پروتئین مخمر کلویورومایسس مارکسیانوس (چکیده)
130 - Optimization of elecrospinning process of zein using central composite design (چکیده)
131 - Physical stability, flow properties and droplets characteristics of Balangu(Lallemantia royleana) seed gum / whey protein stabilized submicron emulsions (چکیده)
132 - Stepwise extraction of Lepidium sativum seed gum: Physicochemical characterization and functional properties (چکیده)
133 - Encapsulation of caffeine in hydrogel colloidosome: optimization of fabrication, characterization and release kinetics evaluation (چکیده)
134 - Performance of Lepidium perfoliatum seed gum in deep-fried battered chicken nugget: effect of gum concentration and batter temperature (چکیده)
135 - بررسی رفتار وابسته به زمان سس مایونز کم چرب تهیه شده با صمغ قدومه شهری و کنسانتره پروتئین آب پنیر (چکیده)
136 - اثر دما و جایگزینی ایزوله پروتئین سویا بر خصوصیات رفتار جریانی خمیرآبه و ویژگی های کیفی ناگت مرغ سرخ شده به روش عمیق (چکیده)
137 - مدلسازی و بهینه یابی خصوصیات بافتی و فیزیکوشیمیایی کیک کم کالری پخته شده به روش مایکروویو با استفاده از متدولوژی سطح پاسخ (RSM) (چکیده)
138 - مقایسه برخی خواص عملکردی موسیلاژ دانه به استخراج شذه با دو روش فراصوت و رایج (چکیده)
139 - Preparation and characterization of tragacanth–locust bean gumedible blend films (چکیده)
140 - بررسی ترکیبات فنولی عصاره های استخراج شده از میوه زرشک بی دانه با استفاده از دو روش خیساندن و سیال مادون بحرانی آب (چکیده)
141 - Evaluation of chemical and microbial properties of Iranian white cheese using kefir,yogurt and commercial cheese culture as a starter (چکیده)
142 - اثر صمغ‌های قدومه شهری (Leidium perfoliatum) و زانتان بر ویژگی‌های رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان قالبی تهیه شده از آرد گندم (چکیده)
143 - Some physico-chemical properties of Prunus armeniaca L. gum exudates (چکیده)
144 - ارزیابی میزان جذب روغن ناگت گوشت سرخ شده به روش عمیق تحت تاثیر: افزودن آرد لوبیا قرمز، صمغ کتیرا، دما و زمان (چکیده)
145 - بررسی تاثیرات سینرژیستی اسانسهای آویشن (Ziziphora tenuir)، نعناع (Mentha spp) و کاکوتی (Ziziphora tenuir) در جلوگیری از رشد اشرشیاکلی O157:H7 در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) (چکیده)
146 - مقایسه برخی ویژگی ها ی حسی، فیزیکی و بافتی دسر شکلاتی حاوی مقادیر مختلف پروتئین ها ی آلبومین، سدیم کازئینات و کنسانتره آب پنیر (چکیده)
147 - بررسی خواص فیزیکی صمغ تراوشی از درخت Prunus armeniaca (چکیده)
148 - بررسی اثر پوشش امولسیونی صمغ قدومه شهری- اسید اولئیک بر کینتیک انتقال جرم و بافت سیب آبگیری شده به روش اسمز (چکیده)
149 - تاثیر زانتان بر خواص فیزیکی و بافتی نان باگت حاوی کنجاله ارده (چکیده)
150 - Interactions between Lepidium perfoliatum seed gum e Grass pea (Lathyrus sativus) protein isolate in composite biodegradable film (چکیده)
151 - بررسی تأثیر انجماد، پاستوریزاسیون و استریلیزاسیون بر ویژگی های امولسیون روغن در آب تثبیت شده با صمغ دانه قدومه شهری و کنسانتره پروتئین آب پنیر (چکیده)
152 - Influence of Interfacial Engineering on Stability of Emulsions Stabilized with Soy Protein Isolate (چکیده)
153 - بهبود ویژگی های مقاومت به آب و نفوذپذیری به روغن ظروف خوراکی مناسب برای بسته بندی موادغذایی با استفاده از فیلم های مرکب ایزوله پروتئین سویا، نشاسته ذرت و موم عسل (چکیده)
154 - Effect of layer-by-layer polyelectrolyte method on encapsulation of vanillin (چکیده)
155 - اثر صمغ گزانتان بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی امولسیون روغن در آب تثبیت شده با ایزوله پروتئین خلر (چکیده)
156 - اثر نوع بسته بندی و شرایط نگهداری بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی، فعالیت آنتی اکسیدانی و بار میکروبی دانه های انار آماده مصرف (چکیده)
157 - Alyssum homolocarpum seed gum: Dilute solution and somephysicochemical properties (چکیده)
158 - مطالعه خواص ویسکوالاستیک و حرارتی صمغ دانه قدومه شیرازی (Alyssum homolocarpum) (چکیده)
159 - Microencapsulation of vanillin by spray drying using soy protein iisolate– maltodextrin as wall material (چکیده)
160 - Freeze - thaw stability of emulsions with soy protein isolate through interfacial engineering (چکیده)
161 - Extraction of β-glucan from hulless barley cultivar Lut Using high intensity ultrasound (چکیده)
162 - Influence of Selected Gums and Pregelatinized Corn Starch on Reduced Fat Mayonnaise: Modeling of Properties by Central Composite Design (چکیده)
163 - بهینه یابی شرایط استخراج آبی بتاگلوکان از جو بدون پوشینه رقم لوت به روش سطح پاسخ (چکیده)
164 - تکنیک های نوین بسته بندی جهت افزایش ماندگاری فلفل دلمه (چکیده)
165 - Improving the physical and moisture barrier properties of Lepidium perfoliatum seed gum biodegradable film with stearic and palmitic acids (چکیده)
166 - بررسی تاثیر مانو پروتئین استخراج شده از مخمر کلویورومایسس مارکسیانوس بر شاخص ها ی کیفی و پایداری امولسیون روغن در آب (چکیده)
167 - Application of simplex-centroid mixture design to optimize stabilizer combinations for ice cream manufacture (چکیده)
168 - فرمولاسیون پاستیل (ژل مک) بادام بر اساس ویژگی‌های حسی، بافتی، پارامترهای رنگی و فعالیت آب آن (چکیده)
169 - بررسی اثر صمغ های زانتان و قدومه شهری بر کیفیت و ماندگاری کیک شیفون (چکیده)
170 - بررسی اثر جایگزینی آرد سورگوم بر رفتار فارینوگرافی و ویسکوالاستیک خمیرآرد گندم (چکیده)
171 - اثر اسید سیتریک بر خصوصیات خمیری و قدرت تورم نشاسته با آمیلوز پایین و بالا در برنج (چکیده)
172 - تعیین شرایط بهینه استخراج موسیلاژ دانه به به کمک طرح مرکب مرکزی و ارزیابی برخی خصوصیات عملکردی آن (چکیده)
173 - Investigation of some functional properties of Quince seed mucilage extracted by ultrasound (چکیده)
174 - بررس اثر پوشش خوراکی کیتوزان و بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده بر بهبود خواص رنگی و حسی فلفل دلمه (چکیده)
175 - تاثیر پوشش خوراکی کیتوزان و بسته بندی با اتمسفراصلاح شده بر افت وزنی، سفتی بافت و خواص حسی فلفل دلمه ای به روش سطح پاسخ (چکیده)
176 - بررسی خواص ضد میکروبی فیلم کربوکسی متیل سلولز حاوی اسانس گشنیز و پوست لیموترش و تأثیر آن بر افزایش زمان ماندگاری گوشت گوسفند در دمای یخچال (چکیده)
177 - ارزیابی ویژگی های رنگی و بافت سنجی دانه های انار آماده مصرف طی دوره نگهداری و بهینه یابی شرایط مختلف بسته‌بندی با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) (چکیده)
178 - بررسی سینتیک و بهینه سازی شرایط رشد مخمر کلویورومایسس مارکسیانوس به منظور تولید بیو امولسیفایر مانان با استفاده از پودر آب پنیر (چکیده)
179 - Vibrational spectra of Ocimum basilicum L. seed gum (چکیده)
180 - بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی فیبر پوسته و مغز هسته خرما (چکیده)
181 - بررسی اثر مخلوط صمغ قدومه شیرازی–پروتئین آب پنیر تغلیظ شده بر پایداری امولسیون روغن ذرت در آب (چکیده)
182 - بررسی اثرپوشش خوراکی کیتوزان و بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده بر بهبود خواص رنگی و حسی فلفل دلمه ای (چکیده)
183 - تاثیر بسته بندی و شرایط نگه داری به منظور بهبود ماندگاری دانه های انار (چکیده)
184 - تاثیر بسته بندی بر تغییرات بار میکروبی دانه های انار آماده مصرف طی مدت زمان نگه داری (چکیده)
185 - بررسی مولفه های رنگی دانه های انار بسته بندی شده طی مدت زمان نگه داری (چکیده)
186 - خواص فیزیکی و مکانیکی فیلم کربوکسی‌متیل‌سلولز حاوی اسانس‌ گیاهی و تأثیر آن بر رنگ گوشت گوسفند (چکیده)
187 - تاثیر شرایط اتمسقر بسته‌بندی بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی پسته‌ی خشک رقم اوحدی (چکیده)
188 - بررسی تغییرات وزن , pH و مواد جامد محلول دانه های انار بسته بندی شده با روش سطح پاسخ (چکیده)
189 - تکنیک های بسته بندی جهت افزایش ماندگاری میوه ها و سبریجات تازه (چکیده)
190 - Use of quince seed mucilage edible films containing natural preservatives toenhance physico-chemical quality of rainbow trout fillets during cold storage (چکیده)
191 - بررسی رفتار خشک شدن پاستیل بادام به کمک خشک کن هوای داغ (چکیده)
192 - بررسی تاثیر جایگزینی صمغ دانه قدومه شیرازی با گوار در فرمولاسیون پاستیل بادام (چکیده)
193 - ارزیابی اثر فراصوت و دما بر ویژگیهای کریستالی و میکروسکوپی گرانولهای نشاستة برنج معلق در آب به روش سطح پاسخ(RSM) (چکیده)
194 - Optimization of extraction, antioxidant activity and functionalproperties of quince seed mucilage by RSM (چکیده)
195 - Effect of quince seed mucilage edible films incorporated with oregano or thyme essential oil on shelf life extension of refrigerated rainbow trout fillets (چکیده)
196 - مدل سازی و بهینه سازی خصوصیات بافتی سس مایونز کم کالری حاوی زانتان، گوار و نشاسته ذرت پری ژلاتینه به عنوان جانشین چربی (چکیده)
197 - بررسی تأثیر کونژوگه پروتئین آب پنیر- نشاسته بر شاخص های کیفی امولسیون روغن در آب (چکیده)
198 - ارزیابی فرمول های مختلف پاستیل بادام با تکیه بر ویژگی های حسی و تکنیک پردازش تصویر (چکیده)
199 - Optimization of optical properties of edible film based on Latirus sativus protein isolate (چکیده)
200 - Evaluation of mechanical properties of edible film based on Latirus sativus protein isolate (چکیده)
201 - بررسی اثر صمغ دانه بالنگو شیرازی و پروتئین آب پنیر بر پایداری امولسیون روغن در آب (چکیده)
202 - Physical, barrier and antioxidant properties of a novel plasticizededible film from quince seed mucilage (چکیده)
203 - Dynamic rheological properties of Lepidium perfoliatum seed gum: Effect of concentration, temperature and heating/cooling rate (چکیده)
204 - Lepidium perfoliatum seed gum: A new source of carbohydrate tomake a biodegradable film (چکیده)
205 - Quince seed mucilage films incorporated with oregano essential oil: Physical, thermal, barrier, antioxidant and antibacterial properties (چکیده)
206 - Characterization of antioxidant–antibacterial quince seed mucilagefilms containing thyme essential oil (چکیده)
207 - تاثیر افزودن اینولین و فرآیند ریزپوشانی بر میزان زنده مانی باکتری لاکتوباسیلوس کازئی در طول دوره نگهداری ماست بستنی سین بیوتیک (چکیده)
208 - بررسی اثر صمغ قدومه شهری بر ویژگی های امولسیون روغن ذرت در آب تولید شده با امواج فراصوت (چکیده)
209 - Physical and flow properties of d-limonene-in-water emulsions stabilized with whey protein concentrate and wild sage (Salvia macrosiphon) seed gum (چکیده)
210 - بررسی و مقایسه اثر ترکیبات بازدارنده طبیعی در جلوگیری از رشد استافیلوکوکوس اورئوس در نمونه های دوغ صنعتی با استفاده از روش سطح پاسخ (چکیده)
211 - بهینه یابی شرایط شفاف سازی آب کیوی با استفاده از آنزیم پکتیناز، بنتونیت و پلی وینیل پلی پرولیدون (چکیده)
212 - Antimicrobial properties of plant extracts of Thymus vulgaris L., Ziziphora tenuior L. and Mentha Spicata L., against important foodborne pathogens in vitro (چکیده)
213 - Influence of main emulsion components on the physical properties of corn oil in water emulsion: Effect of oil volume fraction, whey protein concentrate and Lepidium perfoliatum seed gum (چکیده)
214 - Studies on the steady shear flow behavior and functional properties of Lepidium perfoliatum seed gum (چکیده)
215 - تاثیر شرایط شبیه‌سازی شده معده و روده بر زنده‌مانی باکتری پروبیوتیک ریزپوشانی شده لاکتوباسیلوس کازئی (Lactobacillus casei) در بستنی ماستی سین‌بیوتیک (چکیده)
216 - بهینه یابی شرایط تصفیه شربت خام چغندر قند با استفاده از بنتونیت با روش سطح پاسخ (RSM) (چکیده)
217 - Effect of Lepidium perfoliatum seed gum addition on whey protein concentrate stabilized emulsions stored at cold and ambient temperature (چکیده)
218 - Triple Fortification of salt with Iodine, vitamin A and Encapsulated iron compounds: Stability and bioavailibility (چکیده)
219 - Influence of thermal treatments on textural characteristics of cress seed (lepidium sativum) gum gel (چکیده)
220 - Prebiotic effectiveness of oligosaccharides extracted from Jerusalem artichoke tubers on selected lactobacilli and pathogenic microorganisms (چکیده)
221 - Comparison rumen degradability of Phragmites australis,Nitraria schoberi and atriplex canescens species with wheat straw and alfalfa hay (چکیده)
222 - Comparison rumen degradability of Sedilitzia rosmarinus,halocnemum strobilaceum and kochia scoparia with wheat straw and alfalfa hay (چکیده)
223 - Effect of Extraction Procedures on Functional Properties of Eruca sativa Seed Mucilage (چکیده)
224 - بررسی اثر صمغ دانه قدومه شیرازی (Alyssum homolocarpum) و گزلنتان بر خواص رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان حاصل از آرد گندم (چکیده)
225 - Extraction of inulin from Burdock root (Arctium lappa) using high intensity ultrasound (چکیده)
226 - Predictive model for antimicrobial effect of Thymus vulgaris extract on Salmonella enteritidis PT4 in mayonnaise (چکیده)
227 - The distribution of some pathogenic micro-organisms in Kurdish cheese during ripening (چکیده)
228 - Effect of Alyssum homolocarpum seed gum, Tween 80 and NaCl on droplets characteristics, flow properties and physical stability of ultrasonically prepared corn oil-in-water emulsions (چکیده)
229 - بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره آویشن باغی بر Salmonella enteritidise PT4 موجود درسس مایونز (چکیده)
230 - Survey on traditional Kurdish cheese contamination by staphylococcus aureus & salmonella during ripening times (چکیده)
231 - Effect of selected food hydrocolloids on the physical properties of mayonnaise (چکیده)
232 - The effects of date syrup and guar gum on physical, rheological and sensory properties of low fat frozen yoghurt dessert (چکیده)
233 - Study of antibacterial effect of Thymus vulgaris extract on Salmonella enteritidis PT4 and Escherichia coli O157:H7 in mayonnaise at 25°C by RSM (چکیده)
234 - Modeling the behavioral pattern of E.coli O157:H7 in mayonnaise affected by Thymus vulgaris extract as a preservative at 4°C and 25°C (چکیده)
235 - بررسی اثر ضد میکروبی عصاره آویسن باغی (تیموس ولگاریس) بر E. coli O157:H7 در سس مایونز (چکیده)
236 - A PERCEPTION TO OSMODEHYDROFREEZING: A NOVEL APPROACH IN CANTALOUPE PROCESSING (چکیده)
237 - OPTIMIZATION OF MUCILAGE EXTRACTION FROM QODUME SHIRAZI SEED (ALYSSUM HOMOLOCARPUM) USING RESPONSE SURFACE METHODOLOGY (چکیده)
238 - Effects of somatic cell counts on the physicochemical and rheological properties of yoghurt made from sheep’s milk (چکیده)
239 - Influence of Alyssum homolocarpum seed gum on the stability and flow properties of O/W emulsion prepared by high intensity ultrasound (چکیده)
240 - Organic production of German Chamomile (Matricaria chamomilla L.) intercropped with Pot Marigold (Calendula officinalis L.) (چکیده)
241 - بررسی تاثیر استفاده از خمیر ترش بر کاهش بیاتی نان بربری (چکیده)
242 - Evaluation of Mass Exchange During Osmotic Dehydration of Plum Using Response Surface Methodology (چکیده)
243 - Effect of Concentration and Temperature on Flow Properties of Alyssum homolocarpum Seed Gum Solutions: Assessment of Time Dependency and Thixotropy (چکیده)
244 - Response surface methodology for optimization of extraction yield, viscosity, hue and emulsion stability of mucilage extracted from Lepidium perfoliatum seeds (چکیده)
245 - Influence of Alyssum homolocarpum seed gum on the stability and flow properties of O/W emulsion prepared by high intensity ultrasound (چکیده)
246 - Effects of somatic cell count on the physicochemical and rheological properties of yoghurt made from sheep s milk (چکیده)
247 - Rheological behavior of mucilage extracted from Lepidium perfoliatum seeds: Experimental and modeling (چکیده)
248 - Time-dependent flow properties and thixotropy of Alyssum homolocarpum seed gum solutions (چکیده)
249 - تأثیر کشت ارگانیک بابونه بر ترکیبات شیمیایی آن (چکیده)
250 - EFFECT OF EMULSIFIERS AND FUNGAL a-AMYLASE ON RHEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF WHEAT DOUGH AND QUALITY OF FLAT BREAD (چکیده)
251 - Rheological properties of mucilage extracted from Alyssum homolocarpum seed as a new source of thickening agent (چکیده)
252 - بررسی خواص فیزیکی سه واریته متداول کدوی خوراکی (چکیده)
253 - بررسی خواص فیزیکی دانه سه واریته متداول هندوانه (چکیده)
254 - Investigation of the effect of whey protein concentration on the properties of soft frozen yogurt (چکیده)
255 - Effect of different temperature and hydrocolloids on rheological properties of ketchup (چکیده)
256 - Effect of extraction methods on yield, purity and viscosity of mucilage extracted from Qodume Shirazi seed (Alyssum homolocarpum) (چکیده)
257 - اثر نوع و سطوح برخی امولسیفایرها و آنزیم آلفا آمیلاز قارجی بر ویژگی های خمیر 1. تجزیه و تحلیل خواص رئولوژیکی (چکیده)
258 - Studied on the effect of starter culture concentration and renneting pH on the Iranian brine cheese yield (چکیده)
259 - Moisture dependent physical properties of cucurbit seeds (چکیده)
260 - Physical properties of watermelon seed as a function of moisture content and variety (چکیده)
261 - Fat and protein contents, acidity and somatic cell counts in bulk milk of Holstein cows in the Khorasan Razavi Province, Iran (چکیده)
262 - Rheological properties of mucilage extracted from Alyssum homolocarpum seed as a new source of thickening agent (چکیده)
263 - The rheological properties of ketchup as a function of different hydrocolloids and temperature (چکیده)
264 - اثر سطوح مختلف کود دامی و استفاده از قیم بر تولید ارگانیک کدو پوست کاغذی (چکیده)
265 - Evaluation of sourdough Effect on Iranian Barbari Bread Staling (چکیده)
266 - تأثیر یون +Ca2و نوع محلول قندی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی طلبی آب گیری شده به روش اسمز (چکیده)
267 - بررسی برخی ترکیبات شیمیایی و خواص فیزیکی دانه هندوانه ، کدو، طالبی و خربزه بومی ایران و تعیین ویژگی های شیمیایی روغن حاصل از آنها (چکیده)
268 - اثر فشار ایزواستاتیک بالا بر فعالیت‌های متابولیکی و ریخت‌شناسی مخمر Saccharomyces cerevisiae (چکیده)
269 - اثر سه نوع امولسیفایر و آنزیم α- آمیلاز قارچی بر کاهش بیاتی نان تافتون (چکیده)