فناوری های جدید در صنعت غذا, دوره (7), شماره (3), سال (2020-4) , صفحات (417-431)

عنوان : ( بررسی اثرات نوع الکترود و گرادیان ولتاژ بر تغلیظ آب انگور به روش گرمایش اهمی )

نویسندگان: مهدی شفیع , مهدی خجسته پور , محمدحسین اق خانی , مهدی ترکیان بلداجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گرمایش اهمی یک فرآیند گرمایشی می باشد که با عبور جریان الکتریسته متناوب از داخل ماده غذایی ایجاد گرما می کند. در این تحقیق اثر گرادیان ولتاژ (10، 14، 18 و V/cm22) و نوع الکترود (فولاد زنگ نزن، آلومینیوم و برنجی) در فرآیند تغلیظ آب انگور به کمک سامانه گرمایش اهمی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که گرایان ولتاژ و نوع الکترود بر روی مدت زمان گرمایش، انرژی مصرفی و همچنین عملکرد سامانه گرمایش تاثیر معنی دار دارد (p<0.01). با افزایش گرادیان ولتاژ در هر سه نوع الکترود، مدت زمان گرمایش و انرژی مصرفی کاهش ولی عملکرد سامانه افزایش یافت. در همه الکترودها و در همه گرادیان های ولتاژی با گذشت زمان در طی گرمایش اهمی هدایت الکتریکی از مقدار اولیه افزایش یافت هرچند با افزایش گرادیان ولتاژ هدایت الکتریکی ماده غذایی کاهش می یابد. بهترین عملکرد سامانه گرمایش اهمی در الکترود فولاد زنگ نزن و در گرادیان ولتاژی V/cm22 برابر با 09/85 % بدست آمد.

کلمات کلیدی

, گرمایش اهمی, هدایت الکتریکی, هدایت گرمایی, آب انگور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082759,
author = {شفیع, مهدی and خجسته پور, مهدی and اق خانی, محمدحسین and مهدی ترکیان بلداجی},
title = {بررسی اثرات نوع الکترود و گرادیان ولتاژ بر تغلیظ آب انگور به روش گرمایش اهمی},
journal = {فناوری های جدید در صنعت غذا},
year = {2020},
volume = {7},
number = {3},
month = {April},
issn = {۲۴۷۶-۴۷۸۷},
pages = {417--431},
numpages = {14},
keywords = {گرمایش اهمی، هدایت الکتریکی، هدایت گرمایی، آب انگور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات نوع الکترود و گرادیان ولتاژ بر تغلیظ آب انگور به روش گرمایش اهمی
%A شفیع, مهدی
%A خجسته پور, مهدی
%A اق خانی, محمدحسین
%A مهدی ترکیان بلداجی
%J فناوری های جدید در صنعت غذا
%@ ۲۴۷۶-۴۷۸۷
%D 2020

[Download]