علوم و فنون بسته بندی, Volume (11), No (41), Year (2020-6) , Pages (16-25)

Title : ( مروری بر خواص عملکردی و ضدمیکروبی کیتوزان در نگهداری مواد غذایی )

Authors: mostafa fallah delavar , Nasser Sedaghat ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

کیتین، کیتوزان و الیگوساکاریدهای مشتق شده از آنها بدلیل دارا بودن فعالیت ضدمیکروبی، غیرسمی بودن و زیست تخریب پذیری، خود را به عنوان یک ترکیب همه کاره، انعطاف پذیر با شرایط مختلف و امیدوارکننده برای آینده مطرح نموده‌اند و در نتیجه استفاده زیادی در طیف وسیعی از مواد غذایی خواهند داشت. در میان کاربردهای متنوع مواد ضدمیکروبی، بسته‌بندی یکی از مهمترین سیستم‌ها جهت بهبود کیفیت غذا و حفاظت از آن در حین فرایند و انبارداری می‌باشد که کیتوزان از این نظر منحصر به فرد است. بسته بندی ضد میکروبی همچنین در افزایش ماندگاری ماده غذایی موثر می‌باشد. بعلاوه خواص کارکردی فیلم های کیتین، کیتوزان و الیگوساکاریدهای آنها بوسیله ترکیب با سایر متریال‌های پوشش دهنده و ایجادکننده فیلم افزایش می‌یابد. در این زمینه درک فاکتورهای موثر بر فعالیت ضدمیکروبی و مکانیسم عمل کیتین و کیتوزان، عامل مهمی در استفاده بهینه از عناصر مورد استفاده در صنعت غذا می‌باشد.

Keywords

, کیتین, کیتوزان, فعالیت ضدمیکروبی, بسته‌بندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083197,
author = {Fallah Delavar, Mostafa and Sedaghat, Nasser},
title = {مروری بر خواص عملکردی و ضدمیکروبی کیتوزان در نگهداری مواد غذایی},
journal = {علوم و فنون بسته بندی},
year = {2020},
volume = {11},
number = {41},
month = {June},
issn = {2228-6675},
pages = {16--25},
numpages = {9},
keywords = {کیتین، کیتوزان، فعالیت ضدمیکروبی، بسته‌بندی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مروری بر خواص عملکردی و ضدمیکروبی کیتوزان در نگهداری مواد غذایی
%A Fallah Delavar, Mostafa
%A Sedaghat, Nasser
%J علوم و فنون بسته بندی
%@ 2228-6675
%D 2020

[Download]