Journal of Veterinary Research - تحقیقات دامپزشکی, Year (2021-2)

Title : ( بررسی مقدماتی توانمندی نوار پروژسترون گاوی (Rapid P4) در سنجش نیمه کمی پروژسترون در فاز فولیکولی سگ ماده )

Authors: nooshin nezamdoost , Mohammad Heidarpour , Masoud Rajabioun , pezhman Mirshokraei , Babak KHoramian Toosi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

زمینۀ مطالعه:تعیین زمان تخمک گذاری با استفاده از اندازه گیری پروژسترون برای انجام تلقیح مصنوعی یا جفت گیری در زمان مناسب حائز اهمیت است. هدف: ارزیابی توانمندی نوارهای پروژسترون گاوی در تعیین میزان نیمه کمی پروژسترون در سرم خون سگ‏های ماده است. روش‌کار: این مطالعه روی 5 قلاده سگ نژاد مخلوط، سالم که در فاز آنستروس سیکل جنسی قرار داشتند انجام شد. از داروی کابرگولین برای القاء فحلی استفاده شد. بعد از ورود به فاز پرواستروس از روز 7 پرواستروس تا 2 روز پس از تخمک‌گذاری به صورت روزانه اسمیر واژن، اولتراسونوگرافی و خونگیری انجام شد. سرم نمونه‌های خون به دو قسمت تقسیم شد. یک قسمت برای اندازه‌گیری پروژسترون با روش رادیوایمنواسی (RIA) و قسمت دیگر با نوارهای پروژسترون گاوی (Rapid p4) برای ارزیابی نیمه کمی پروژسترون. تغییرات تخمدان‌ها بوسیله اولتراسونوگرافی ارزیابی شد و تغییرات چرخه فحلی بوسیله آزمایش سایتولوژی واژن انجام گرفت. نتایج: با آزمون اسپیرمن همبستگی مثبت معنی‌داری بین اندازه‌گیری پروژسترون خون با دو روش RIA و نوار مشاهده گردید (00/0=p ) (916/0=r). نتایج نمودار ROC و آنالیز کاپا نشان داد که بالاترین میزان توافق بین نوارها و روش RIA در سطوح 2 و 5 نانوگرم در میلی لیتر پروژسترون سرم خون است. حساسیت و ویژگی نوار در سطح 5 پروژسترون به ترتیب 5/88 و 7/93 درصد و در سطح 10 پروژسترون 4/82 و 96 درصد است. در پرواستروس اسکورهای3-2 و تنها در یک سگ اسکور 4 مشاهده گردید. در استروس در دو سگ اسکورهای 5 - 4 و در سه سگ اسکورهای 5 - 3 مشاهده گردید. نتیجه‌‌گیری نهایی: نوار‏های پروژسترون گاوی در سنجش نیمه کمی پروژسترون در مراحل سیکل جنسی سگ‏های ماده قابل استفاده هستند. اسکور‏های 4 و 5 نوار‏های پروژسترونی می‌توانند زمان تقریبی تخمک‌گذاری و زمان مناسب جفت‌گیری را تعیین کنند.

Keywords

سگ کابرگولین اسمیر واژن نوارهای پروژسترون گاوی زمان تلقیح
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084357,
author = {Nezamdoost, Nooshin and Heidarpour, Mohammad and Rajabioun, Masoud and Mirshokraei, Pezhman and KHoramian Toosi, Babak},
title = {بررسی مقدماتی توانمندی نوار پروژسترون گاوی (Rapid P4) در سنجش نیمه کمی پروژسترون در فاز فولیکولی سگ ماده},
journal = {Journal of Veterinary Research - تحقیقات دامپزشکی},
year = {2021},
month = {February},
issn = {2008-2525},
keywords = {سگ کابرگولین اسمیر واژن نوارهای پروژسترون گاوی زمان تلقیح},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقدماتی توانمندی نوار پروژسترون گاوی (Rapid P4) در سنجش نیمه کمی پروژسترون در فاز فولیکولی سگ ماده
%A Nezamdoost, Nooshin
%A Heidarpour, Mohammad
%A Rajabioun, Masoud
%A Mirshokraei, Pezhman
%A KHoramian Toosi, Babak
%J Journal of Veterinary Research - تحقیقات دامپزشکی
%@ 2008-2525
%D 2021

[Download]