بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Heidarpour


موارد یافت شده: 92

1 - Evaluation of the association between exosomal levels and female reproductive system and fertility outcome during aging: a systematic review protocol (چکیده)
2 - Autologous mitochondrial microinjection; a strategy to improve the oocyte quality and subsequent reproductive outcome during aging (چکیده)
3 - Effects of Allium sativum on IFN-γ and IL4 concentrations in mice with cystic echinococcosis (چکیده)
4 - اثرات کروسین بر تعادل سایتوکاینی IFNɣ/IL4 به عنوان شاخص های Th1/Th2 در موش های مبتلا به کیست هیداتید (چکیده)
5 - تغییرات شاخص های استرس اکسیداتیو در موش های آلوده با اکینوکوکوس گرانولوزوس به دنبال تجویز کروسین (چکیده)
6 - Evaluation of oxidativestress indicesof the liver of the cows infected with Dicrocoeliumdendriticum Parasite and its relation with the severity of parasitic infection (چکیده)
7 - Histopathologic evaluation of Allium sativum methanolic extract on liver lesions due to Echinococcous granulosus (چکیده)
8 - Evaluating the effectiveness of two bovine mastitis vaccines and their influences on oxidant and antioxidant capacities of milk (چکیده)
9 - Protective effects of glycyrrhizin on sub-chronic diazinon-induced biochemical, hematological alterations and oxidative stress indices in male Wistar rats (چکیده)
10 - Diagnostic accuracy of milk oxidation markers for detection of subclinical mastitis in early lactation dairy cows (چکیده)
11 - بررسی ارتباط بین حضور حضور باکتریها، درصد نوتروفیلهای رحم و عملکرد تولید مثلی گاوهای شیری تا 180 روز پس از زایش (چکیده)
12 - Physiological impact of extracellular vesicles on female reproductive system; highlights to possible restorative effects on female age-related fertility (چکیده)
13 - دیابت ملیتوس: تشخیص و یافته های آزمایشگاهی در سگ و گربه (چکیده)
14 - غده تیروئید: بیماریها و روشهای تشخیص آزمایشگاهی در دام کوچک (چکیده)
15 - غدد آدرنال، بیماری های و روش های تشخیص آزمایشگاهی در دام کوچک (چکیده)
16 - Evaluation of the serum fructosamine concentrations in transition period and its relationship with serum proteins and energy characteristics in dairy cows (چکیده)
17 - وضعیت استرس اکسیداتیو و برخی عناصر کمیاب، شاخص‎های هماتولوژیکی و بیوشیمیایی سرم در گاوهای شیری دچار جابجایی شیردان به چپ (چکیده)
18 - عملکرد و پاسخ به تنش انتقال برههای ماده بلوچی تغذیه شده با سطوح مازاد بر نیاز مکملهای آلی کروم و سلنیوم (چکیده)
19 - بررسی ضایعات هیستوپاتولوژیک در کبد گاوهای آلوده به دیکروسلیوم دندریتیکوم با رنگ‌آمیزی‌های اختصاصی (چکیده)
20 - In vivo therapeutic efficacy of the Allium sativum ME in experimentally Echinococcus granulosus infected mice (چکیده)
21 - Canine visceral leishmaniosis: the relationship of blood serum thyroid hormones, lipids, and lipoproteins with clinical status (چکیده)
22 - Allium Sativum Methanolic Extract (garlic) Improves Therapeutic Efficacy of Albendazole Against Hydatid Cyst: In Vivo Study (چکیده)
23 - استرس اکسیداتیو و نقش آن در پاتوژنز آلودگی های انگلی شتر (چکیده)
24 - Zataria multiflora would attenuate the hepatotoxicity of long-term albendazole treatment in mice with cystic echinococcosis (چکیده)
25 - Evaluating the effectiveness of two mastitis vaccines in a dairy farm in Mashhad, Iran (چکیده)
26 - Relationships between oxidative stress, haematology and iron profile in anaemic and non-anaemic calves (چکیده)
27 - Captopril attenuates diazinon-induced oxidative stress, a sub-chronic study in rat. (چکیده)
28 - اثرات تجویز آویشن شیرازی بر تعادل سایتوکاینیTh1/Th2 در موش های آزمایشگاهی آلوده با کیست هیداتید (چکیده)
29 - Blood energy metabolites and lipid profile in cattle with clinical and subclinical (چکیده)
30 - Evaluating the Effectiveness of Two Mastitis Vaccines in a Dairy Farm in Mashhad (چکیده)
31 - ارزیابی روش FRAP (قدرت آنتی اکسیدانی/قدرت احیا آهن) جهت تعیین پتانسیل آنتی اکسیدانی تام در نمونه های شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی (چکیده)
32 - مقایسه ظرفیت اکسیدانی شیر در نمونه های سالم و نمونه های مبتلا به ورم پستان تحت بالینی (چکیده)
33 - Relationships between oxidative stress, liver and erythrocyte injury, trace elements and parasite burden in sheep naturally infected with Dicrocoelium dendriticum (چکیده)
34 - Relationships between trace elements, oxidative stress and subclinical ketosis during transition period in dairy cows (چکیده)
35 - تأثیر هورمون های تیروئیدی و TSH در بروز علایم لیشمانیوز احشایی در سگ (چکیده)
36 - Effects of eCG in Milking Dairy Cows with High Levels of BUN and Synchronized with Ovsynch Protocol (چکیده)
37 - Protective effect of tert butyl hydroquinone on diazinon-induced oxidative stress in brain and heart of male rats (چکیده)
38 - Permethrin-induced oxidative damage in liver of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and its attenuation by vitamin C (چکیده)
39 - Comparison of serum trace elements and antioxidant levels in terrierdogs with or without behavior problems (چکیده)
40 - Parasitic burdens, egg output and heamathological and biochemical changes in naturally infected lambs with Dicrocoelium dendriticum (چکیده)
41 - Oxidative stress markers change following general anesthesia in cats (چکیده)
42 - گزارش اولین مورد بابزیوز سگ سانان در شهرستان مشهد (چکیده)
43 - گزارش یک مورد آلودگی سگ با انگل هپاتوزون کانیس (Hepatozoon canis) در شهرستان نیشابور (چکیده)
44 - لیپیدها و الکترولیت های سرم خون در سگ های مبتلا به لیشمانیوز احشایی با و بدون علایم بالینی (چکیده)
45 - Tert-butylhydroquinone (TBHQ) improves antioxidant status in rat tissues following chronic diazinon intoxication (چکیده)
46 - استرس اکسیداتیو عناصر کمیاب در گاوهای شیری مبتلا به جابجایی شیردان به چپ (چکیده)
47 - Methylmercury-Induced Oxidative Stress in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Liver: Ameliorating Effect of Vitamin C (چکیده)
48 - Evaluation of a constant rate of lidocaine on oxidative stress parametere in dogs undergoing ovariohystrectomy (چکیده)
49 - Impacts of Feeding Selenium-Methionine and Chromium-Methionine on Performance, Serum Components, Antioxidant Status, and Physiological Responses to Transportation Stress of Baluchi Ewe Lambs (چکیده)
50 - Clinical, laboratory and pathological findings in sub-acute monensin intoxication in goats (چکیده)
51 - A case report of typical leishmaniasis in dog (چکیده)
52 - The effect of subacute intoxication of monensin on minerals and trace elements in goats (چکیده)
53 - Lead poisoning in cattle associated with batteries recycling: High lead levels in milk of nonsymptomatic exposed cattle (چکیده)
54 - Effects of pomegranate seed oil on oxidative stress parameters and lipid profiles in ovariectomized rats (چکیده)
55 - مقایسه ی مقادیر سرمی عناصر کمیاب در سگ های تریر مبتلا به برخی مشکلات رفتاری شایع و فاقد هر نوع مشکل رفتاری (چکیده)
56 - بررسی تغییرات آنتی اکسیدان ها در سگ های تریر مبتلا به برخی مشکلات رفتاری شایع (چکیده)
57 - ارزیابی یافته های خون شناسی در سگ های مبتلا به تومور مقاربتی قابل انتقال در ناحیه تناسلی (چکیده)
58 - Molecular detection of Theileria spp in sheep and vector ticks in Fasa and Kazeroun areas, Fars Province, Iran (چکیده)
59 - مقادیر گروه های تیول و مالون دی آلدهید در بافت کبد ماهی قزل آلای(oncorhynchus mykiss) رنگین کمان (چکیده)
60 - مقادیر شاخص های استرس اکسیداتیو در بافت کلیه ماهی قزل آلای رنگین کمان (oncorhynchus mykiss) (چکیده)
61 - Prevalence and risk factors for canine leishmaniasis in Mashhad, North- east of Iran (چکیده)
62 - Seroepidemiology of Coxiella Burnetii in commercial dairy herds in northeast of Iran (چکیده)
63 - Effect of long-term onion (Allium cepa) feeding on antioxidant enzymes in goat erythrocyte (چکیده)
64 - Oxidative effects of long-term onion (Allium cepa) feeding on goat erythrocytes (چکیده)
65 - Oxidant/antioxidant status in cattle with liver cystic echinococcosis (چکیده)
66 - Oxidative stress and trace elements before and after treatment in dairy cows with clinical and subclinical endometritis (چکیده)
67 - Polydipsia/polyuria syndrome in a Congo African Grey Parrot (Psittacus erithacus erithacus), a case report (چکیده)
68 - رابطه بین هیپرگلیسمی و مارکرهای کلیوی در سگ های بیمار (چکیده)
69 - نقش هیپرگلیسمی در آسیب کبدی سگ های بیمار (چکیده)
70 - گزارش یک مورد تومور ماست سل در بافت بیضه سگ (چکیده)
71 - Hematological changes before and after treatment in dairy cows with clinical and subclinical endometritis (چکیده)
72 - Acute-phase protein concentration and metabolic status affect the outcome of treatment in cows with clinical and subclinical endometritis (چکیده)
73 - Oxidant/antioxidant balance and trace elements status in sheep with liver cystic echinococcosis (چکیده)
74 - Oxidative stress and trace elements in camel (Camelus dromedarius) with liver cystic echinococcosis (چکیده)
75 - Canine visceral leishmaniasis: relationships between oxidative stress, liver and kidney variables, trace elements, and clinical status (چکیده)
76 - اولین گزارش رخداد تومور پلاسماسیتوم در ناحیه واژینال سگ (چکیده)
77 - Prevalence of pigeon haemosporidians and effect of infection on biochemical factors in Iran (چکیده)
78 - مقادیر طبیعی برخی پارامترهای سلولی در مایع صفاقی بز (چکیده)
79 - مقادیر طبیعی برخی پارامترهای بیوشیمیایی در مایع صفاقی بز (چکیده)
80 - Acute oxalate intoxication associated to ingestion of eshnan (Seidlitzia rosmarinus) in sheep (چکیده)
81 - Seroprevalence of Q-fever in commercial dairy herds in Khorasan razavi province, Iran (چکیده)
82 - Parenteral Selenium and Vitamin E Supplementation to Lambs:Hematology, SerumBiochemistry, Performance, and Relationship with Other Trace Elements (چکیده)
83 - Comparison of biochemical profiles of hydatid cyst fluids of chinococcus granulosus from different hosts in Iran (چکیده)
84 - Hematology of Iranian Turkmen horses (چکیده)
85 - Molecular Identification of ovine theileria species in ferdos (south khorasan province) east of Iran. (چکیده)
86 - Identification and differentiation of ovine theileria species on zabol (sistan and baloochestan) province south east of Iran. (چکیده)
87 - مقادیر طبیعی زمان های انعقادی در ماهی کپور نقره ای (چکیده)
88 - کوله سیتئسنتز با هدایت اولتراسونوگرافی و مقایسه برخی پارامترهای بیوشیمیایی صفرا با سرم خون در گاو (چکیده)
89 - geografic distribution of different theileria species in sheep in Iran (چکیده)
90 - Molecular identification of ovine Theileria species by a new PCR–RFLP method (چکیده)
91 - Identification of Theileria species in sheep in the eastern half of Iran using nested PCR-RFLP and microscopic techniques (چکیده)
92 - Effects of parenteral supply of iron and copper on hematology, weight gain, and health in neonatal dairy calves (چکیده)