بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: pezhman Mirshokraei


موارد یافت شده: 50

1 - Effect of vitamin D on oxidative stress indices and ram semen parameters (چکیده)
2 - Canine sperm motility is associated with telomere shortening and changes in expression of shelterin genes (چکیده)
3 - A comparison of bacteriological culture serological and qPCR methods detecting Brucellosis in ewes with a history of abortion (چکیده)
4 - Simultaneously administration of cabergoline and PMSG reduced the duration of estrus induction in Anestrous Bitches (چکیده)
5 - تشخیص عفونت ویروس اشمالنبرگ در گاوداری های شیری شهرهای قزوین، تهران و مشهد (چکیده)
6 - مقایسه روش qPCR با روشهای سرولوژی و کشت جهت تشخیص بروسلوز در میشهای دارای سابقه سقط (چکیده)
7 - مقایسه ی اثر محافظتی افزودن زرده تخم گونه های مختلف پرندگان )مرغ، اردک و غاز( بر پارمترهای حرکتی اسپرم سگ در دمای 4 درجه سانتی گراد (چکیده)
8 - Effect of different oocyte retrieval and culture methods on in vitro maturation of bovine oocytes derived from vitrified ovarian tissue slices (چکیده)
9 - جستجوی هرپس ویروس یک گاوی در اسپرم‌های منجمد تولید ایران (چکیده)
10 - اثرات استات سرب بر شاخص‌های استرس اکسیداتیو در کشت سلول‌های جسم زرد گاو (چکیده)
11 - How to maintain and transport equine adipose tissue for isolating mesenchymal stem cells? (چکیده)
12 - Investigation of the effect of estrogen (17-β estradiol) on reconstruction of anterior cruciate ligament rupture in rabbits by mesenchymal stem cells (چکیده)
13 - Application of light emission diode irradiation during sperm swim-up selection skewed the primary sex ratio and improved bovine sperm quality (چکیده)
14 - بررسی مقدماتی توانمندی نوار پروژسترون گاوی (Rapid P4) در سنجش نیمه کمی پروژسترون در فاز فولیکولی سگ ماده (چکیده)
15 - اثر مدت‌ زمان نگهداری بافت چربی اسب در دمای محیط و 4 درجه سانتی‌گراد بر خصوصیات سلول های بنیادی مزانشیمی استحصال شده از آن (چکیده)
16 - تاثیر نگه داری بافت چربی اسب در دماهای انجماد مختلف بر خصوصیات سلول های بنیادی مزانشیمی استحصال شده از آن (چکیده)
17 - تأثیر مکمل دانه کتان در جیره بر ترکیب اسیدهای چرب ، خصوصیات کیفی اسپرم و برخی پارامترهای خونی در قوچ کردی (چکیده)
18 - Characterization of Iranian canarypox and pigeonpox virus strains (چکیده)
19 - بررسی مقدماتی سرولوژیک بروسلا کنیس در سگ های شهرستان مشهد (چکیده)
20 - Expression of endogenous retroviruses in pre‐implantation stages of bovine embryo (چکیده)
21 - In vitro study of matrix metalloproteinases 1, 2, 9, 13 and serum amyloid A mRNAs expression in equine fibroblast-like synoviocytes treated with doxycycline (چکیده)
22 - Detection of Mycoplasma bovis in bulk tank milk samples by nested PCR in Mashhad, Iran (چکیده)
23 - 17β-estradiol improves the efficacy of exploited autologous bone marrowderived mesenchymal stem cells in non-union radial defect healing: A rabbit model (چکیده)
24 - بررسی سطح سرمی تستوسترون پس از تأثیر در برابر امواج نسل جدید تلفن همراه (2100 مگا هرتز) در موش صحرایی (چکیده)
25 - In Vitro Evaluation of Equine Fibroblast-Like Synoviocytes Viability Treated with Doxycycline (چکیده)
26 - Identification of Reliable Reference Genes for Quantitative Real-Time PCR in Equine Fibroblast-Like Synoviocytes Treated by Doxycycline (چکیده)
27 - Preliminary Evaluation of Learning Performance of the Simplest Bovine Trans-rectal Palpation Phantom for Training Veterinary Students (چکیده)
28 - Metabolic profiles of high-yielding dairy cows with ovarian cysts formation (چکیده)
29 - 47 اثر استرس حرارتی بر تولید نیتریک اکساید و بیان ژنی دو آنزیم نیتریک اکساید سنتتاز در سلو لهای سرتولی گوسفند (چکیده)
30 - مقایسه ی دو روش جداسازی سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان خرگوش (چکیده)
31 - Tendon Healing with Allogenic Fibroblast and Static Magnetic Field in Rabbit Model (چکیده)
32 - The effect of mesenchymal stem cells as co-culture in in vitro nuclear maturation of ovine oocytes (چکیده)
33 - Effect of Met-Anandamide on Prevention of Hyperactivation, Cryo-Capacitation and Acrosome Reaction in Ram Semen Cryopreservation (چکیده)
34 - Connexin-43: A possible mediator of heat stress effects on ram Sertoli cells (چکیده)
35 - Tendon Injury Healing with Fibroblast and Static Magnetic Field in Rabbit Model: Biomechanical and Histopathological Evaluation (چکیده)
36 - In vitro effect of nanosilver on gene expression of superoxide dismutases and nitric oxide synthases in chicken sertoli cells (چکیده)
37 - بررسی نقش هورمون GnRH در مراحل مختلف تکوین آزمایشگاهی رویان گاو (چکیده)
38 - اثرات عصاره آبی گلرنگ بر دستگاه تناسلی موش ماده (چکیده)
39 - اثر دو سطح از پروتئین قابل تجزیه در شکمبه (RDP) روی کیفیت اسپرم بز نر (چکیده)
40 - Wrapped omentum with periosteum concurrent with adipose derived adult stem cells for bone tissue engineering in dog model (چکیده)
41 - Biofilm formation, hemolysin production and antimicrobial susceptibilities of Streptococcus agalactiae isolated from the mastitis milk of dairy cows in Shahrekord district, Iran (چکیده)
42 - تاثیر میدان مغناطیسی بر محیط DMEM در کشت سلول های Vero (چکیده)
43 - Pentoxifylline induces capacitation and acrosome reaction and improves quality of motility in canine ejaculated spermatozoa (چکیده)
44 - In vitro effects of nanosilver colloid on kinematic parameters of ram sperm (چکیده)
45 - ارزیابی باروری حاصل از درمان با پروژسترون و GnRH در گاوهای شیری (چکیده)
46 - Effects of Adipose Tissue Stem Cell Concurrent with Greater Omentum on Experimental Long-Bone Healing in Dog (چکیده)
47 - Gene expression of BDNF and its receptors, TrkB and p75 in the uterus and oviduct of pregnant and non-pregnant ewes (چکیده)
48 - Bone tissue engineering with periosteal‐free graft and pedicle omentum (چکیده)
49 - Detection and quantification of cell-free fetal DNA in ovine maternal plasma; use it to predict fetal sex (چکیده)
50 - اثرات لپتین و انسولین بر ظرفیت‌یابی اسپرماتوزوای قوچ در تولید جنین آزمایشگاهی (چکیده)