بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Masoud Rajabioun


موارد یافت شده: 51

1 - Function Assessment of a Fabricated Artificial Vascular Graft in Sheep Carotid Artery (چکیده)
2 - Ultrasonographic evaluation of the supramammary lymph nodes and udder’s tissue in Saanen goat and its relation with subclinical mastitis (چکیده)
3 - Investigating the immunomodulatory effects of transgenic mesenchymal stem cells with IDO1 gene and their small extracellular vesicles in the repair of heart damage in MI rat model (چکیده)
4 - Simultaneously administration of cabergoline and PMSG reduced the duration of estrus induction in Anestrous Bitches (چکیده)
5 - Estimation of gestational age using ultrasonography in Baluchi sheep (چکیده)
6 - A review on developments of in-vitro and in-vivo evaluation of hybrid PCL-based natural polymers nanofibers scaffolds for vascular tissue engineering (چکیده)
7 - A retrospective study on diaphragmatic hernia in cats (چکیده)
8 - Effects of subcutaneous progesterone injection on ewes as a short-time estrus synchronization protocol: A preliminary study (چکیده)
9 - Report of diagnosis and treatment of a rare case of trans- missible venereal tumor in the soft palate of a Siberian husky dog (چکیده)
10 - رخداد برونکوپنومونی به دنبال حمل و نقل طولانی مدت در یک راس نریان 4ساله (گزارش مورد) (چکیده)
11 - بررسی مقدماتی توانمندی نوار پروژسترون گاوی (Rapid P4) در سنجش نیمه کمی پروژسترون در فاز فولیکولی سگ ماده (چکیده)
12 - Forelimb Joint Lesions of the Racehorses Referred to Veterinary Teaching Hospital, Ferdowsi University: Radiographic Evaluation (چکیده)
13 - Surgical Repair of Lateral Patella Luxation in Foals: Report of Two Cases (چکیده)
14 - Equine arthroscopic surgery in Iran: based on our clinical findings (چکیده)
15 - مدیریت جراحی فتق دیافراگم در گربه - 19 مورد- (چکیده)
16 - گزارش جراحی Triple pelvic Osteotomy در دو قلاده سگ مبتلا به دیسپلازی مفصل لگنی رانی (چکیده)
17 - بررسی گذشتهنگر اصلاح دررفتگی کشکک به سمت داخل- 51 مورد- (چکیده)
18 - Application of mesenchymal stem cells to enhance non‐union bone fracture healing (چکیده)
19 - گزارش جراحی Triple pelvic osteotomy در دو قلاده سگ مبتلا به دیسپلازی مفصل لگنی رانی (چکیده)
20 - Survey of polycystic kidney disease and other urinary tract abnormalities using ultrasonography in Persian and Persian related cats in Iran (چکیده)
21 - Radiographic Evaluation of Normal Heart Size in Native Dog of Khorasan Province Using VHS Method (چکیده)
22 - Canine penile hirudiniasis: an unusual cause of bleeding from the prepuce (چکیده)
23 - بررسی مقدماتی رخداد دیسپلازی مفصل لگنی-رانی بر اساس معاینات بالینی و رادیولوژی در سگ های نژاد بزرگ ارجاعی به بیمارستان آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
24 - A case report of partial bilateral hind limb adactyly in a male lam (چکیده)
25 - Bilateral Simple Ectopic kidney in a cat (چکیده)
26 - Molecoular identification and successful treatment of Chlamydophila psittaci (genotype B) in a clinically affected Congo African grey parrot (Psittacus erithacus erithacus) (چکیده)
27 - Report of diabetes mellitus remission in a cat by orally administered glibenclamide (چکیده)
28 - Molecular identification of genotype B, a new genotype ofChlamydophilapsittaci in an African grey parrot(Psittacuserithacus) (چکیده)
29 - An unusual necrotic myositis by C. perfringens in a German Shephered dog: a clinical report, bacteriological and molecular identification (چکیده)
30 - بررسی میزان وقوع بیماری کلیه ی پلی سیستیک قابل شناسایی با اولتراسونوگرافی در گربه های نژاد پرشین و دیگر نژادهای موبلند ارجاعی به بیمارستان دانشکده¬ی دامپزشکی (چکیده)
31 - اصول و مبانی اکوکاردیوگرافی در دام های کوچک (چکیده)
32 - Surgical Repair of Lateral Patellar Luxation in Two Foals (چکیده)
33 - Arthroscopic surgery in racehorses with joint osteochondritis dissecans (OCD) or trauma (چکیده)
34 - Transient megaoesophagus following vincristine administration in a German shepherd dog: possible vincristine-induced neuropathy (چکیده)
35 - Rectovaginal fistula and atresia ani in a kitten: a case report (چکیده)
36 - Ultrasonographic Evaluation of the Normal Supramammary Lymph Node in Saanen Goats (چکیده)
37 - Incidence of Hip Dysplasia in Large Breed Dogs Referred to Veterinary Faculty Teaching Hospital of Ferdowsi University of Mashhad: A Preliminary Study (چکیده)
38 - Forelimb Joint Lesions of the Racehorses Referred to Veterinary Teaching Hospital, Ferdowsi University: Radiographic Evaluation (چکیده)
39 - Surgical Repair of Lateral Patella Luxation in Foals: Report of Two Cases (چکیده)
40 - Equine Arthroscopic Surgery in Iran: Based on our Clinical Findings (چکیده)
41 - Intussusception Secondary to Parvovirus Enteritis in 3 Dogs (چکیده)
42 - Rubber Jaw Syndrome in a Young Dog (چکیده)
43 - ارزیابی اولتراسونوگرافی عقده های لنفاوی فوق پستانی در گله بزهای شیری سانن و ارتباط آن با وقوع ورم پستان (چکیده)
44 - گزارشی از یک مورد نادر ناهنجاری مادر زادی Brachygnathia Superior در یک بزغاله تازه متولد شده (چکیده)
45 - گزارش بالینی استئوسارکومای فیبروبلاستیک استخوان پیشانی در یک قلاده سگ نژاد کوچک (چکیده)
46 - A rare congenital anomaly of wing in a pigeon chick-Columba livia (چکیده)
47 - دررفتگی ناقص مفصل پسترن در اندام حرکتی قدامی یک راس نریان (چکیده)
48 - Partial bilateral hind limb adactyly in a lamb (چکیده)
49 - Polydipsia/polyuria syndrome in a Congo African Grey Parrot (Psittacus erithacus erithacus), a case report (چکیده)
50 - Ultrasonographic Volumetry of the Canine Thyroid Gland: A Comparison of 2D, 3D Ultrasonography and Real Gland Volume (چکیده)
51 - Echocardiographic Measurement of Systolic Time Intervals In Healthy Great Dane Dogs (چکیده)