علوم و صنایع کشاورزی, سال (2007-3)

عنوان : ( تأثیر یون +Ca2و نوع محلول قندی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی طلبی آب گیری شده به روش اسمز )

نویسندگان: علی گنجلو , فخری شهیدی , محمدجواد وریدی , آرش کوچکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه با توجه به میزان تولید زیاد طالبی در ایران و ضایعات بالای آن همچنین عدم وجود روش فراوری خاصی برای این گروه از محصولات کشاورزی (صیفی جات) انجام پذیرفت. برای انجام این پژوهش از کربنات کلسیم درچهار سطح . دو نوع محلول قندی ساکارز و مخلوط 1:1 ساکارز گلوکز با غلظت 60 درصد استفاده گردید. نتایج نشان داد که در طی زمان نگهداری میزان رطوبت، pH و فعالیت آب نمونه های طالبی کاهش یافته است. با توجه به آزمون حسی انجام شده می نوان چنین نتیجه گرفت که استفاده از کربنات کلسیم رب مزه، عطر و رنگ اثر منفی گذاشته اما سبب بهبود بافت می گردد. همچنین مشخص شد که استفاده از مخلوط قندی 1:1 ساکارز-گلوکز بر کلیه ویژگی های حسی نمونه های طالبی اثر مثبت داشته است.

کلمات کلیدی

, طالبی, آب گیری اسمزی, کربنات کلسیم, محلول قندی, ویژگی های فیزیکی, شیمیایی و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:203159,
author = {گنجلو, علی and شهیدی, فخری and وریدی, محمدجواد and کوچکی, آرش},
title = {تأثیر یون +Ca2و نوع محلول قندی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی طلبی آب گیری شده به روش اسمز},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2007},
month = {March},
issn = {1029-4791},
keywords = {طالبی، آب گیری اسمزی، کربنات کلسیم، محلول قندی، ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و حسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر یون +Ca2و نوع محلول قندی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی طلبی آب گیری شده به روش اسمز
%A گنجلو, علی
%A شهیدی, فخری
%A وریدی, محمدجواد
%A کوچکی, آرش
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2007

[Download]