کتابهای دکتر علی اسدی اصل

عربی

 1. الشیعه فی ایران, ترجمه, سال (مهر ۱۳۸۸)
 2. الدرر فی شرح الایجاز, تصحیح, سال (اسفند ۱۳۸۷)
 3. سیرة سید الانبیاء و المرسلین محمد صلی الله علیه و آله جامع المحامد کلها, ترجمه, سال (بهمن ۱۳۸۶)
 4. تاریخ الحرکات و النشاطات الماسونیة فی العالم الاسلامی, ترجمه, سال (دی ۱۳۸۶)
 5. موسوعة العقائد الاسلامیة ج3, ترجمه, سال (اردیبهشت ۱۳۸۵)
 6. موسوعة العقائد الاسلامیة ج4, ترجمه, سال (اردیبهشت ۱۳۸۵)
 7. موسوعة العقائد الاسلامیة ج5, ترجمه, سال (اردیبهشت ۱۳۸۵)
 8. معرفة الامام ج2, ترجمه, سال (فروردین ۱۳۷۵)
 9. معرفة الامام ج3, ترجمه, سال (فروردین ۱۳۷۵)
 10. معرفة الامام ج4, ترجمه, سال (فروردین ۱۳۷۵)
 11. معرفة الامام ج5, ترجمه, سال (فروردین ۱۳۷۵)
 12. معرفة الامام ج6, ترجمه, سال (فروردین ۱۳۷۶)
 13. معرفة الامام ج7, ترجمه, سال (فروردین ۱۳۷۶)
 14. معرفة الامام ج8, ترجمه, سال (فروردین ۱۳۷۶)
 15. معرفة الامام ج9, ترجمه, سال (فروردین ۱۳۷۶)
 16. معرفة الامام ج10, ترجمه, سال (فروردین ۱۳۷۷)
 17. معرفة الامام ج11, ترجمه, سال (فروردین ۱۳۷۷)
 18. معرفة الامام ج12, ترجمه, سال (فروردین ۱۳۷۷)
 19. معرفة الامام ج13, ترجمه, سال (فروردین ۱۳۸۰)
 20. معرفة الامام ج14, ترجمه, سال (فروردین ۱۳۸۰)
 21. معرفة الامام ج15, ترجمه, سال (فروردین ۱۳۸۱)
 22. معرفة الامام ج16, ترجمه, سال (فروردین ۱۳۸۱)
 23. معرفة الامام ج17, ترجمه, سال (فروردین ۱۳۸۱)
 24. معرفة الامام ج18, ترجمه, سال (فروردین ۱۳۸۳)
 25. القانون الدولی فی الإسلام, ترجمه, سال (بهمن ۱۳۸۷)
 26. شذرات من کلام الامام الرضا علیه السلام, ترجمه, سال (اسفند ۱۳۹۰)
 27. تاریخ الخلفاء الجزء الاول, ترجمه, سال (مهر ۱۳۹۳)
 28. تاریخ الخلفاء الجزء الثانی, ترجمه, سال (مهر ۱۳۹۳)
 29. سیره سید الانبیا و المرسلین محمد(ص) جامع المحامد کلها, ترجمه, سال (خرداد ۱۳۸۳)
 30. القیاده فی الاسلام, ترجمه, سال (فروردین ۱۳۷۵)
 31. نظریات علم الکلام عند شیخ المفید, ترجمه, سال (خرداد ۱۳۷۰)