بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران


موارد یافت شده: 12

1 - ارایه الگوریتم جدید جهت ارزیابی پیشامدها با دیدگاه ابشاری و محاسبه ریسک شاخه ها در سیستم قدرت .... (چکیده)
2 - ارائه الگوریتم بهبودیافته اجتماع ذرات برای مسئله تجدید ارایش شبکه توزیع با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان (چکیده)
3 - اراِئه الگوریتم جدید جهت ارزیابی پیشامدها با دیدگاه آبشاری و محاسبه ریسک شاخه ها در سیستم قدرت با نفوذ بالای بادی (چکیده)
4 - State Space Predictive Control System Design to Improve Power Quality Issues in Distributed Power System using DVR (چکیده)
5 - Coordinated Control of STATCOM and ULTC to Reduce Capacity of STATCOM (چکیده)
6 - Analytical Approaches for Determining Optimal Tilt Angle and Orientation of PV Modules Considering Regional Climate Conditions (چکیده)
7 - Skin Artifact Removal Algorithms for Radar-based Microwave Breast Cancer Detection (چکیده)
8 - Positioning of a 2-D PEC Buried Object in an Unknown Host Medium Using Kirchhoff-Based Shape Reconstruction Algorithm (چکیده)
9 - Improved Design of Quasi-Uniform Waveguide Leaky Wave Antennas (چکیده)
10 - Hybrid DS-CP Technique For Pattern Synthesis Of Thinned Linear Array Antennas (چکیده)
11 - بهبود سیستم CAD برای تشخیص بیماری دیابت نوع 2 با پایگاه دادهی نامتعادل (چکیده)
12 - موازی‌سازی الگوهای طراحی GoF به‌منظور استفاده در سیستم‌های توزیع‌شده (چکیده)