بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: دوازدهمین کنفرانس آمار ایران


موارد یافت شده: 15

1 - قابلیت سیستم های منسجم در مدل مقاومت-فشار (چکیده)
2 - مشخصه سازی توزیعها با استفاده از کرانهای واریانس (چکیده)
3 - بررسی ساختار وابستگی زمان های اصابت فرآیندهای تصادفی دو بعدی (چکیده)
4 - ترتیب تصادفی همبستگی و برخی ویژگیهای آن (چکیده)
5 - Conditionally Mean Inactivity Time Concept (چکیده)
6 - Bivariate Extension of Discrete Cumulative Residual Entropy (چکیده)
7 - Asymptotic Behavior of some Income Inequality Indexes (چکیده)
8 - Comparative study of Bhattacharyya and Kshirsagar bounds with Bootstrapping (چکیده)
9 - برآورد پارامترهای مدل رگرسیونی به کمک آنتروپی ماکسیمم تعمیم یافته برای داده های استیلن (چکیده)
10 - توسیع ایده ماکسیمم آنتروپی برای اندازه های اطلاع تعمیم یافته (چکیده)
11 - استنباط برای پارامتر تنش-مقاومت بر اساس رکوردهای بالا در توزیع لوماکس (چکیده)
12 - Comparing Methods for Estimation of Parameters of The Exp-uniform Distribution (چکیده)
13 - Non-Bayesian Two-sample Prediction for progressively Type-II censored Weibull Lifetimes (چکیده)
14 - Goodness-of-Fit test with Adaptive Type-II Progressively Censored Data (چکیده)
15 - مقایسه طرح های بهینه در سیستم های قابل تعمیر (چکیده)