بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت


موارد یافت شده: 8

1 - شبیه سازی جریان دو فازی آب و گازوئیل در راکتور میکروکانال؛ کاربرد در گوگردزدایی زیستی (چکیده)
2 - شبیه سازی سنتز پودر نانو گوگرد از طریق حل عددی مدل موازنه جمعیت به روش DQMOM (چکیده)
3 - مطالعه عددی انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال آب/ آلومینا درون کانال مربعی و مثلثی به کمک نرم افزار فلوئنت (چکیده)
4 - مطالعه انتقال حرارت و جریان نانو سیال آب/CuO در کانالهای با سطح مقطع مثلثی در جریان درهم (چکیده)
5 - شبیه سازی عددی جریان و انتقال حرارت نانو سیال آب/Al2O3 با استفاده از روش CFD در کانالهای با سطح مقطع مربعی با شرط مرزی دما ثابت دیواره (چکیده)
6 - بررسی فرایند خوردگی- سایش در خطوط لوله انتقال سیالات به کمک CFD (چکیده)
7 - مدل سازی و شبیه سازی فرآیند خشک کردن در دوحالت انتقال جرم و حرارت همزمان و انتقال حرارت تنها (چکیده)
8 - مدلسازی CFD پلاریزاسیون غلظتی در یک غشاء متخلخل غیر متقارن (چکیده)