بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: پنجمین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک


موارد یافت شده: 10

1 - بازدهی انرژی و اگزرژی سیستم گرمایشی هواساز آپارتمانی (چکیده)
2 - بررسی عددی اثر خواص ترمو فیزیکی مبدل گرمایی صفحه-تخت پره دار بر عملکرد چیلر جذب سطحی (چکیده)
3 - بررسی تئوری خواص دینامیکی و ریخت شناسی غشاء نافیون حاوی هتروپلی آنیون و ایزوپلی آنیون (چکیده)
4 - به کارگیری سیستم چرخه سه گانه جهت تبدیل انرژی گرمایی به الکتریکی در دمای پایین (چکیده)
5 - مدلسازی ترمودینامیکی حلالیت گاز کربن دی اکسید در محلول پتاسیم کربنات با استفاده از مدل برپایه یونی Nonelctrolyte-NRTL-NRF (چکیده)
6 - مدلسازی انحلال پذیری نیتروژن در آب و مقایسه ی آن با داده های آزمایشگاهی (چکیده)
7 - Determination of PVDF Polymer Blends Miscibility by Calculation of the Enthalpy of Mixing (چکیده)
8 - آنالیز ترمودینامیکی ، مدل سازی و شبیه سازی دینامیکی فرآیند هیدروژن زدایی اکسایشی اتان برای تولید اتیلن (چکیده)
9 - Simulation of Mechanical Vapor Recompression Process for Treatment of the Wastewater of Crude Oil Desalting Unit (چکیده)
10 - پیش بینی حلالیت داروی کلسی پوتریول در ترکیبات سورفکتانتی با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی (چکیده)