بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: داریوس


موارد یافت شده: 9

1 - بررسی عددی تاثیر زاویه گام ثابت و متغیر پره بر واماندگی دینامیکی حوزه جریان حول پره توربین بادی داریوس (چکیده)
2 - بررسی جریان و ضریب گشتاور توربین بادی داریوس بر حسب تغییرات زاویه گام و نسبت سرعت نوک پره (چکیده)
3 - بهبود عملکرد توربین بادی محور عمودی ترکیبی داریوس- ساونیوس (چکیده)
4 - بهبود عملکرد توربین بادی محور عمودی داریوس به کمک فلپ مثلثی شکل (چکیده)
5 - بررسی عددی عملکرد آئرودینامیکی توربین بادی داریوس با استفاده از ایرفویل دوجزئی (چکیده)
6 - بررسی عددی عملکرد آئرودینامیکی توربین بادی داریوس با وجود حفره (چکیده)
7 - مطالعه عددی توربین داریوس با استفاده از مدل شش درجه آزادی برای درنظرگرفتن اثر اینرسی و برهم‌کنش میان سیال و جسم صلب (چکیده)
8 - بررسی عوامل مؤثر بر راندمان توربین محور عمودی داریوس به روش آیرودینامیکی (چکیده)
9 - بررسی اثر گردابه ها بر راندمان توربین باد محور عمودی (چکیده)