بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: معلولین


موارد یافت شده: 10

1 - بررسی ویژگی های محیطی مؤثر در افزایش کیفیت بهره وری معلولین از مراکز توانبخشی (چکیده)
2 - بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سبک های مقابله ای ناکارآمد معلولان جسمی حرکتی شهر مشهد در سال 1394 (چکیده)
3 - آموزش مهارت های زندگی و تاثیرآن برتغییر نگرش به اعتیاد معلولان جسمی- حرکتی (چکیده)
4 - بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر مولفه های شناختی و رفتاری نگرش به اعتیاد معلولان (چکیده)
5 - بررسی شیوع صدمات و بخش های آسیب پذیر بدن در والیبال نشسته مردان (چکیده)
6 - کاربرد سامانه های هوشمند در حمل و نقل عمومی شهری (چکیده)
7 - الزامات مدیریت شهری در ترغیب جانبازان به ورزش با نگاه به قانون جامع حمایت از جانبازان و معلولان (چکیده)
8 - نگرش جانبازان و معلولین پیرامون ازدواج (چکیده)
9 - بررسی و مقایسه صدمات ورزشی در معلولین ورزشکار با ویلچر و بدون ویلچر (چکیده)
10 - بررسی میزان شیوع و علل آسیب های ورزشی در بین معلولین ورزشکار رشته دو و میدانی (چکیده)