بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: DSM


موارد یافت شده: 28

1 - شبیه سازی جریان گاز رقیق داخل محیط متخلخل به روش DSMC (چکیده)
2 - شبیه سازی تخلخل در میکرو/نانو کانالها بوسیله تابع توزیع احتمال و تحلیل جریان با روش DSMC (چکیده)
3 - جداسازی مخلوط گازها با استفاده از پمپ های رادیومتریک (چکیده)
4 - بررسی پرتابه های ابرصوتی در ارتفاعات بالا، به منظور افزایش راندمان آیرودینامیکی (چکیده)
5 - On the vortical characteristics and cold-to-hot transfer of rarefied flow in a lid-driven isosceles orthogonal triangular cavity with isothermal walls (چکیده)
6 - EVALUATION OF WALL HEAT FLUX BOUNDARY CONDITION IN DSMC IMPLEMENTED IN OPENFOAM (چکیده)
7 - ON THE EFFICIENT CONFIGURATIONS FOR RADIOMETRIC PUMPS (چکیده)
8 - Gas Separation Between Asymmetrically Structured Walls (چکیده)
9 - Regulation of Anti-Fourier Heat Transfer for Non-equilibrium Gas Flows through Micro/Nanochannels (چکیده)
10 - DSMC Investigation of Rarefied Gas Flow through Diverging Micro/Nano-channels (چکیده)
11 - Evaluating Psychological Disorders Based on DSM System and Adjust it with Jurisdictional Ideas of Naraghi; Researcher about Psychological Diseased (چکیده)
12 - Collision partner selection schemes in DSMC: From micro/nano flows to hypersonic flows (چکیده)
13 - Numerical Study of Mass Flux between Periodically Structured Surfaces (چکیده)
14 - Investigation of Cold-to-Hot Transfer and Thermal Separation Zone through Nano Step Geometries (چکیده)
15 - Low Mach number slip flow through diverging microchannel (چکیده)
16 - Rarefied gas flow simulations of NACA 0012 airfoil and sharp 25-55-deg biconic subject to high order nonequilibrium boundary conditions in CFD (چکیده)
17 - Rarefied Gas Flow Behavior in Micro/Nanochannels under Specified Wall Heat Flux (چکیده)
18 - DSMC Simulation of Micro/Nano Flows using SBT-TAS Technique (چکیده)
19 - Thermal rarefied gas flow investigations through micro/nano backward-facing step: Comparison of DSMC and CFD subject to hybrid slip and jump boundary conditions (چکیده)
20 - Investigation of Aerodynamic Characteristics of Rarefied Flow around NACA 0012 Airfoil Using DSMC and NS Solvers (چکیده)
21 - DSMC Simulation of Micro/Nano Flows using SBT-TAS Technique (چکیده)
22 - Influence of molecular structure on thermal behavior in vacuum packaged MEMS/NEMS using DSMC (چکیده)
23 - A Thorough Study on Thermal Mass Flux of Rarefied Flow through Micro/Nanochannels (چکیده)
24 - Investigation of Convective Heat Transfer through Constant Wall Heat Flux Micro/Nano Channels Using DSMC (چکیده)
25 - Kochia Scoparia as A Model Plant to Explore the Impact of Water Deficit on Halophytic Communities (چکیده)
26 - Compressibility and rarefaction effects on entropy and entropy generation in micro/nano Couette flow using DSMC (چکیده)
27 - Parallel DSMC simulation of Nano Cavity Structures (چکیده)
28 - Study of Supersonic-Subsonic Gas Flows through Micro-Nano Scale Nozzles Using Unstructured DSMC Solver (چکیده)