بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: DSMC


موارد یافت شده: 27

1 - ارائه یک الگوریتم جدید ترکیبی DSMC-Focker Planck برای مدلسازی جریان گاز رقیق در نازل همگرا-واگرا همراه با پلوم (چکیده)
2 - شبیه سازی جریان گاز رقیق داخل محیط متخلخل به روش DSMC (چکیده)
3 - شبیه سازی تخلخل در میکرو/نانو کانالها بوسیله تابع توزیع احتمال و تحلیل جریان با روش DSMC (چکیده)
4 - جداسازی مخلوط گازها با استفاده از پمپ های رادیومتریک (چکیده)
5 - بررسی پرتابه های ابرصوتی در ارتفاعات بالا، به منظور افزایش راندمان آیرودینامیکی (چکیده)
6 - On the vortical characteristics and cold-to-hot transfer of rarefied flow in a lid-driven isosceles orthogonal triangular cavity with isothermal walls (چکیده)
7 - EVALUATION OF WALL HEAT FLUX BOUNDARY CONDITION IN DSMC IMPLEMENTED IN OPENFOAM (چکیده)
8 - ON THE EFFICIENT CONFIGURATIONS FOR RADIOMETRIC PUMPS (چکیده)
9 - Gas Separation Between Asymmetrically Structured Walls (چکیده)
10 - Regulation of anti-Fourier heat transfer for non-equilibrium gas flows through micro/nanochannels (چکیده)
11 - DSMC Investigation of Rarefied Gas Flow through Diverging Micro/Nano-channels (چکیده)
12 - Collision partner selection schemes in DSMC: From micro/nano flows to hypersonic flows (چکیده)
13 - Numerical Study of Mass Flux between Periodically Structured Surfaces (چکیده)
14 - Investigation of cold-to-hot transfer and thermal separation zone through nano step geometries (چکیده)
15 - Low Mach number slip flow through diverging microchannel (چکیده)
16 - Rarefied gas flow simulations of NACA 0012 airfoil and sharp 25–55-deg biconic subject to high order nonequilibrium boundary conditions in CFD (چکیده)
17 - Rarefied gas flow behavior in micro/nanochannels under specified wall heat flux (چکیده)
18 - DSMC simulation of micro/nano flows using SBT–TAS technique (چکیده)
19 - Thermal rarefied gas flow investigations through micro/nano backward-facing step: Comparison of DSMC and CFD subject to hybrid slip and jump boundary conditions (چکیده)
20 - Investigation of aerodynamic characteristics of rarefied flow around NACA 0012 airfoil using DSMC and NS solvers (چکیده)
21 - DSMC Simulation of Micro/Nano Flows using SBT-TAS Technique (چکیده)
22 - Influence of molecular structure on thermal behavior in vacuum packaged MEMS/NEMS using DSMC (چکیده)
23 - A thorough study on thermal mass flux of rarefied flow through micro/nanochannels (چکیده)
24 - Investigation of convective heat transfer through constant wall heat flux micro/nano channels using DSMC (چکیده)
25 - Compressibility and rarefaction effects on entropy and entropy generation in micro/nano Couette flow using DSMC (چکیده)
26 - Parallel DSMC simulation of Nano Cavity Structures (چکیده)
27 - Study of Supersonic-Subsonic Gas Flows through Micro-Nano Scale Nozzles Using Unstructured DSMC Solver (چکیده)