بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Erwinia amylovora


موارد یافت شده: 8

1 - Effects of encapsulated Satureja hortensis/calcium propionate against fire blight in pear cv. Spadona (چکیده)
2 - تاثیر دو ماده موثره اسانسهای گیاهی بر عامل بیماری آتشک سیب و گلابی (چکیده)
3 - Effect of antimicrobial peptides and monoterpenes on control of fire blight (چکیده)
4 - Whole-Genome Sequence of Pseudomonas fluorescens EK007-RG4, a Promising Biocontrol Agent against a Broad Range of Bacteria, Including the Fire Blight Bacterium Erwinia amylovora (چکیده)
5 - بررسی احتممالی وجود تنوع پلاسمیدی در جدایه های باکتری E. amylovora (چکیده)
6 - بررسی ژنوتیپ جدایه های اپی فیت Pantoea agglomerans به دست آمده از سطح برگ درختان گلابی با اثر آنتاگونیستی علیه Erwinia amylovora در استان خراسان رضوی (چکیده)
7 - بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های اپی فیت Pseudomonas fluorescens جداشده ازسطح برگ درختان گلابی در استان خراسان رضوی با اثرآنتاگونیستی علیه Alternaria maliو Erwinia amylovora (چکیده)
8 - بررسی اثر آنتاگونیستی جدایه های اپی فیت Pantoea agglomerans بدست آمده از سطح برگ درختان گلابی با اثر آنتاگونیستی علیه Erwinia amylovoraدر استان خراسان رضوی (چکیده)