بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: GS


موارد یافت شده: 14

1 - Design and Implementation of a Smart Baby Crib (چکیده)
2 - Improvement of male Carp (Cyprinus carpio) reproductive characteristics by dietary administration of Tribulus terrestris extract (چکیده)
3 - بررسی پارامترهای ژئومکانیک ماده و توده سنگ سازند آسماری (مطالعه موردی: ساختگاه سد خرسان-3) (چکیده)
4 - Cadmium accumulation and biochemical parameters in juvenile Persian sturgeon, Acipenser persicus, upon sublethal cadmium exposure (چکیده)
5 - GLT1 Glutamate Transporter Upregulation by Ceftriaxone Can Increase Glutamine Synthetase Expression In Acute Phase of Epileptogenesis (چکیده)
6 - ارزیابی امکان رخداد گسیختگی پبش رونده در قاب های خمشی فولادی بر اثر حذف ستون (چکیده)
7 - A new hybrid algorithm for analog ICs optimization based on the shrinking circles technique (چکیده)
8 - Semi-supervised GSOM integrated with extreme learning machine (چکیده)
9 - GST-M1 is transcribed moreso than AKR7A2 in AFB1-exposed human monocytes and lymphocytes (چکیده)
10 - Fecundity and maturation of South Caspian spirlin, Alburnoides sp. (Actinopterygii: Cypriniade) from Iran (چکیده)
11 - Geotechnical Assessment and Classification of Ultrabasic Rock Masses in the South of Mashhad based on GSI and RMi Classification Systems (چکیده)
12 - Preliminary Support Design for a Diversion Tunnel at Daroongar Dam Site, Ne Iran (چکیده)
13 - A novel method for estimation of pore size distribution of heterogenous solid adsorbents (چکیده)
14 - معرفی خانواده توزیعهای GSو برخی کاربردهای آن (چکیده)