بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: MaxEnt


موارد یافت شده: 15

1 - Modelling potential distribution of an endemic plant (Ferula Microcolea) based on bioclimatic variables in Iran (چکیده)
2 - مدلسازی مطلوبیت زیستگاه گونه ی جرد ایرانی (Meriones persicus) به عنوان مخزن بیماری سالک در ایران (چکیده)
3 - همپوشانی زیستگاه پلنگ ایرانی با زیستگاه ‏گوسفند وحشی و بز وحشی در ایران (چکیده)
4 - ارزیابی حساسیت به فرسایش خندقی با استفاده از مدل ماکزیمم آنتروپی -مطالعه موردی: منطقه شورلوق استان خراسان رضوی- (چکیده)
5 - پیش‌بینی احتمال حضور گونه زرده بر (Vormela peregusna) در استان خراسان رضوی با استفاده از روش MaxEnt (چکیده)
6 - Identifying Key Habitats to Conserve the Threatened Brown Bear in Northern Iran (چکیده)
7 - Modeling the distribution of Hyaloma marginatum in Golestan province, North of Iran (چکیده)
8 - مدلسازی زیستگاه گونه کل و بز (Capra aegagrus) با استفاده از روش ماکزیمم آنتروپی در شرق ایران (چکیده)
9 - مدلسازی مطلوبیت زیستگاه گونه قوچ و میش اوریال (Ovis vignei) با استفاده از روش ماکزیمم آنتروپی در شرق ایران (چکیده)
10 - مدلسازی مطلوبیت زیستگاه کل و بز وحشی (Capra aegagrus) با استفاده از روش حداکثر بینظمی در استان خراسان رضوی (چکیده)
11 - مدلسازی زیستگاه قوچ و میش اوریال (Ovis orientalis vignei) با استفاده از روش حداکثر بینظمی در خراسان رضوی (چکیده)
12 - Habitat suitability of Persian leopard (Panthera pardus saxicolor) in Iran in future (چکیده)
13 - Predicting the potential invasive range of raccoon in the world (چکیده)
14 - Ecological niche differentiation and taxonomic distinction between Eremias strauchi strauchi and Eremias strauchi kopetdaghica (Squamata: Lacertidae) on the Iranian Plateau based on ecological niche modeling (چکیده)
15 - Niche modeling: The Best Model for Biodiversity Conservation Planning (چکیده)