بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Melon


موارد یافت شده: 14

1 - Evaluation of Growth, Yield, and Biochemical Attributes of Bitter Gourd (Momordica charantia L.) Cultivars under Karaj Conditions in Iran (چکیده)
2 - امکان سنجی حضور برخی از علفهای هرز مهاجم در استان گلستان (چکیده)
3 - The phenology and seed production of Cucumis melo as an invasive weed in northern Iran (چکیده)
4 - Tracking of the gene Fom2 and study on the genetic diversity of NB-ARC domain in the number of resistant and sensitive melon cultivars against Fusarium oxysporum f. sp. melonis- race1 (چکیده)
5 - Effect of foliar application with salicylic acid on two Iranian melons (Cucumis melo L.) under water deficit (چکیده)
6 - شناسایی همولوگ ژن Fol-SIX1 در ژنوم Fusarium oxysporum f. sp. melonis (چکیده)
7 - کلونینگ و مقایسه توالی ژن توماتیناز از دو نژاد 1 و 1.2 قارچ Fusarium oxysporum f. sp. melonis (چکیده)
8 - Preserving Melon by Osmotic Dehydration in a Ternary System (چکیده)
9 - ردیابی ژن MRGH12 در ارقام خاتونی و خاقانی خربزه (چکیده)
10 - بررسی همبستگی بیماری زایی و تنوع ژنتیکی جدایه های عامل پژمردگی خربزه خراسان (چکیده)
11 - Osmotic Treatments in Melons Processing: Physicochemical and Organoleptical Effects (چکیده)
12 - Preserving melons by osmotic dehydration in a ternary system (چکیده)
13 - Toughness Definition on the Basis of Mechanical Properties of fruits and vegetables (چکیده)
14 - Mechanical Properties of Melon Measured by Compression, Shear, and Cutting Modes (چکیده)