بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: PEG


موارد یافت شده: 17

1 - Study of FA12 peptide-modified PEGylated liposomal doxorubicin (PLD) as an effective ligand to target Muc1 in mice bearing C26 colon carcinoma: in silico, in vitro, and in vivo study (چکیده)
2 - Effect of zein and zein‐Peganum harmala extract coatings of eggshell on the internal quality of eggs and control of Salmonella enteritidis (چکیده)
3 - ساخت، ارتقا و ارزیابی غشاهای پلیمری از جنس PVDF جهت کاربرد در فرآیند تقطیرغشایی (چکیده)
4 - Efficient synthesis of novel chromenopyrido[3,2-e]isothiazolo[2,3-a]pyrimidines via a non-catalytic one-pot three-component reaction (چکیده)
5 - Synthesis and cytotoxic evaluation of poly(ethylene glycol)-coated superparamagnetic nanoparticles (چکیده)
6 - Comparison of polyethylene glycol effect on hydroxyapatite morphology produced into different methods: sol–gel and precipitation (چکیده)
7 - Preliminary Source Tracking of Male-Specific (F+) RNA Coliphage on Lettuce as a Surrogate of Enteric Viruses Using Reverse Transcription-PCR (چکیده)
8 - Application of F+RNA Coliphages as Source Tracking Enteric Viruses on Parsley and Leek Using RT-PCR (چکیده)
9 - Liposomal suspension of DSPC/cholesterol with polyethylene glycol: a study by light and X-ray scattering (چکیده)
10 - The effect of different polymer length on water droplets of reverse AOT microemulsion (چکیده)
11 - بررسی حضور باکتریوفاژ Male specific(F+)RNA بعنوان نماینده ای از ویروس های روده ای، با استفاده از روش های ملکولی و مبتنی بر کشت، از سطح نمونه های کاهو (چکیده)
12 - Effect of preparation variables on morphology and pure water permeation flux through asymmetric cellulose acetate membranes (چکیده)
13 - Effect of production conditions on morphology and permeability of asymmetric cellulose acetate membranes (چکیده)
14 - Rb–Sr and Sm–Nd isotopic compositions, U-Pb Age and Petrogenesis of Khajeh Mourad Paleo-Tethys Leucogranite, Mashhad, Iran (چکیده)
15 - Effect of drought stress on chlorophyll content and mineral nutrients changes in Anethum graveolens (چکیده)
16 - اثر پرایمینگ بذر بر استقرار گیاهچه و عملکرد گندم در شرایط دیم استان خراسان شمالی (چکیده)
17 - اثر تنش خشکی بر تجمع پرولین و تغییرات عناصر در یونجه های یزدی ،‌نیکشهری و رنجر (چکیده)