بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: SPT


موارد یافت شده: 11

1 - Heterogeneity Evaluation of Soil Engineering Properties Based on Kriging Interpolation Method. Case Study: North East of Iran, West of Mashhad (چکیده)
2 - Investigation of spatial variability of SPT data in Mashhad City (NE Iran) using a geostatistical approach (چکیده)
3 - Predicting Shear Wave Velocity of Soil Using Multiple Linear Regression Analysis and Artificial Neural Networks (چکیده)
4 - پهنه بندی بافت و خاک رسوبی شهر آستانه با استفاده از نرم افزار RockWorks (چکیده)
5 - ارزیابی احتمال وقوع پدیده روانگرائی در شهر آستانه گیلان در اثرزلزله و براساس آزمایش نفوذ استاندارد(SPT) (چکیده)
6 - Presentation of Empirical Equations for Estimating Internal Friction Angle of SP and SC Soils in Mashhad, Iran Using Standard Penetration and Direct ShearTests and Comparison With Previous Equations (چکیده)
7 - Presentation of Empirical Equations for Estimating Internal Friction Angle of GW and GC Soils in Mashhad, Iran Using Standard Penetration and Direct Shear Tests and Comparison with Previous Equations (چکیده)
8 - ارزیابی ناهمگنی خصو صییات مهندسی خاک در غرب مشهد بر اساس روش های آماری (چکیده)
9 - بررسی مقایسه ای پارامترهای زمین شناسی مهندسی (مطالعه موردی، ساختگاه تصفیه خانه التیمور مشهد) (چکیده)
10 - Seismic microzonation of Mashhad city, northeast Iran (چکیده)
11 - پیش بینی نشست شمع ها تحت اثر بار محوری به کمک شبکه های عصبی مصنوعی و بر اساس نتایج حاصل از آزمایش SPT (چکیده)