بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: EDTA


موارد یافت شده: 20

1 - Fouling mitigation on heat exchanger surfaces by EDTA-treatedMWCNT-based water nanofluids (چکیده)
2 - اثر کاربرد EDTA و اسیدسیتریک بر تغییرات فعالیت آنزیمی خاک، تنفس میکروبی برانگیخته و فراهمی سرب در خاک (چکیده)
3 - تولید فیلم خوراکی ضد میکروبی جهت مهار لیستریا مونوسایتوژنز در گوشت (چکیده)
4 - پراکنش حجمی و مقداری ذرات دی اکسید تیتانیوم تحت تأثیر کلات EDTA (چکیده)
5 - مقایسه اثر کاربرد کلات شیمیایی EDTA و عصاره تفاله زیتون (OBE) بر تنفس میکروبی و فعالیت آنزیم دهیدروژناز خاک و جوانه زنی گیاه شاهی در یک خاک آلوده به سرب (چکیده)
6 - مقایسه اثر کاربرد کلات شیمیایی EDTAو عصاره تفاله زیتون(OBE) بر تنفس میکروبی و فعالیت آنزیم دهیدروژناز خاک و جوانه زنی گیاه شاهی در یک خاک آلوده به سرب (چکیده)
7 - تاثیر EDTA به عنوان همبند کننده بر رشد و انباشت کروم در گیاه تربچه (Raphanus sativus) (چکیده)
8 - امکان جایگزینی پیت با کمپوست مصرف شده در تولید قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید (Agaricus bisporus) (چکیده)
9 - تأثیر لجن فاضلاب و کیلیت بر رفتار شیمیایی فلز سنگین نقره در دو خاک آهکی و غیرآهکی (چکیده)
10 - Micelle-enhanced Ultrafiltration of Chemical Pretreated Crude Canola Oil Miscella (چکیده)
11 - Influence of coupling chemical pretreatment and membrane filtration on quality and stability of canola oil (چکیده)
12 - Investigation of quality and stability of canola oil refined by adding chemical agents and membrane processing (چکیده)
13 - The Effect of EDTA and EDDS on Phytoextraction of Cd and Zn by Zea mays (چکیده)
14 - The effect of EDTA on chromium (CrIII) accumulation in radish (Raphanus sativus L) (چکیده)
15 - اثر اسید سولفوریک و EDTA بر گیاه پالایی سرب در خاک توسط سه گیاه آفتابگردان، ذرت و پنبه (چکیده)
16 - Using EDTA as a Chelating Agent in Phytoextraction of Cd and Ni from Multi Contaminated Soil and Its Effects on Plant Growth (چکیده)
17 - مطالعه برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی خون بدنبال ایجاد کاهش کلسیم بطور تجربی در گوسفند (چکیده)
18 - Plasma biochemistry of one-humped camel (Camelus dromedarius (چکیده)
19 - Effects of common anticoagulants (heparin, citrate and EDTA) on routine plasma biochemistry of cattl (چکیده)
20 - Effects of Common Anticoagulants on Routine Plasma Biochemistry of Horse and Comparison with Serum (چکیده)