بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: MicroRNA


موارد یافت شده: 21

1 - Melatonin Attenuates Arsenic-Induced Neurotoxicity in Rats Through the Regulation of miR-34a/miR-144 in Sirt1/Nrf2 Pathway (چکیده)
2 - Decoding MicroRNA Motifs: A Time Series Approach using Hidden Markov Models (چکیده)
3 - Melatonin ameliorates arsenic‐induced cardiotoxicity through the regulation of the Sirt1/Nrf2 pathway in rats (چکیده)
4 - Downregulation of miR-21 as a promising strategy to overcome drug resistance in cancer (چکیده)
5 - بررسی تغییرات بیان ژن miR-122 در بافت کبد و سطوح سرمی آنزیم های ALT و AST پس از تمرین مقاومتی و تزریق بولدنون در موش های صحرایی نر (چکیده)
6 - Role of microRNAs in osteogenesis of stem cells (چکیده)
7 - Overexpression of MicroRNA-148b-3p stimulates osteogenesis of human bone marrow-derived mesenchymal stem cells: the role of MicroRNA-148b-3p in osteogenesis (چکیده)
8 - Downregulation of miR-21 in HEK293T cells and their conditioned medium in advancement of colorectal cancer treatment (چکیده)
9 - MicroRNA-499a-5p Promotes Differentiation of Human Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells to Cardiomyocytes (چکیده)
10 - Exosomes and their importance in metastasis, diagnosis, and therapy of colorectal cancer (چکیده)
11 - Evaluating plasma expression of miR-21 in colorectal cancer patients in Khorasan population (چکیده)
12 - شناسایی RNA های غیرکدکننده کوتاه ‌عملکردی با استفاده از روش های بیوانفورماتیکی در گوسفند و بز (چکیده)
13 - The Effect of MicroRNAs on Bone Regeneration and Differentiation (چکیده)
14 - Overexpression of microRNAs osteogenic and cardiogenic differentiation (چکیده)
15 - مطالعه ویژگی های بافتی و ساختاری برهم کنش بین microRNA و جایگاه هدف آن در ناحیه 3UTR ژنهای کد کننده پروتئین بر اساس شواهد دقیق آزمایشگاهی (چکیده)
16 - Sly-miR166 and Sly-miR319 are components of the cold stress response in Solanum lycopersicum (چکیده)
17 - Bioinformatic characterization and expression analysis of miRNAs in Solanum lycopersicum (چکیده)
18 - Computational Analyses for Identification Novel MicroRNAs from Cattle and sheep (چکیده)
19 - Evaluation of miR-338-3p expression in tumor and non-tumor cells of esophageal squamous cell carcinoma patients (چکیده)
20 - آنالیز داده های میکرو آرایه mRNA و داده های میکروآرایه microRNA: فرآیند نرمال سازی (چکیده)
21 - افقهای نوین درمانی در دامپزشکی با استفاده از تلومراز((Telomerase و میکروRNA((MicroRNAs (چکیده)