بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Quorum sensing


موارد یافت شده: 14

1 - Farnesol altered morphogenesis and induced oxidative burst–related responses in Rhizoctonia solani AG1-IA (چکیده)
2 - Quorum Sensing in Bacteria: A Review of Advances over the Last Half Century (چکیده)
3 - Inhibition of quorum sensing in Pseudomonas aeruginosa by two herbal essential oils from Apiaceae family (چکیده)
4 - بررسی مولکولی اثرات ضد Quorum sensing برخی ترکیبات گیاهی علیه باکتری Pseudomonas aeruginosa (چکیده)
5 - مقایسه ساختمان پروتئین ها و توالی ژن های دخیل در با برخی ژنها و پروتئین های دخیل در پیام رسانی بین سلولی در یوکاریوت ها و پروکاریوت ها (چکیده)
6 - بررسی اثر چند گیاه دارویی ایران بر روی بیان برخی ژن های مرتبط با quorum sensing در باکتری Pseudomonas aeruginosa (چکیده)
7 - The role of a periplasmic gluconolactonase (PpgL)-like protein in Pseudomonas syringae pv. syringae B728a (چکیده)
8 - Different aspects of bacterial communication signals (چکیده)
9 - THE PSYR_1712 GENE IS A HOMOLOGUE OF PPGL IN (چکیده)
10 - The PA4204 gene encodes a periplasmic gluconolactonase (PpgL) which is important for fitness of Pseudomonas aeruginosa (چکیده)
11 - PA4203, a novel regulator of fitness, quorum sensing and pyoverdine systems in Pseudomonas aeruginosa (چکیده)
12 - Characterization of the fqsM gene (fitness and quorum sensing modulator) in Pseudomonas aeruginosa and P. syringae (چکیده)
13 - The fqsM gene is important for fitness and quorum sensing in Pseudomonas syringae (چکیده)
14 - اهمیت Quorum Sensing در فیزیولوژی و بیماریزایی Pseudomonas syringae (چکیده)