بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: microRNA


موارد یافت شده: 16

1 - Role of microRNAs in osteogenesis of stem cells (چکیده)
2 - Overexpression of MicroRNA-148b-3p stimulates osteogenesis of human bone marrow-derived mesenchymal stem cells: the role of MicroRNA-148b-3p in osteogenesis (چکیده)
3 - Downregulation of miR-21 in HEK293T cells and their conditioned medium in advancement of colorectal cancer treatment (چکیده)
4 - MicroRNA-499a-5p Promotes Differentiation of Human Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells to Cardiomyocytes (چکیده)
5 - Exosomes and their importance in metastasis, diagnosis, and therapy of colorectal cancer (چکیده)
6 - Evaluating plasma expression of miR-21 in colorectal cancer patients in Khorasan population (چکیده)
7 - شناسایی RNA های غیرکدکننده کوتاه ‌عملکردی با استفاده از روش های بیوانفورماتیکی در گوسفند و بز (چکیده)
8 - The Effect of MicroRNAs on Bone Regeneration and Differentiation (چکیده)
9 - Overexpression of microRNAs osteogenic and cardiogenic differentiation (چکیده)
10 - مطالعه ویژگی های بافتی و ساختاری برهم کنش بین microRNA و جایگاه هدف آن در ناحیه 3UTR ژنهای کد کننده پروتئین بر اساس شواهد دقیق آزمایشگاهی (چکیده)
11 - Sly-miR166 and Sly-miR319 are components of the cold stress response in Solanum lycopersicum (چکیده)
12 - Bioinformatic characterization and expression analysis of miRNAs in Solanum lycopersicum (چکیده)
13 - Computational Analyses for Identification Novel MicroRNAs from Cattle and sheep (چکیده)
14 - Evaluation of miR-338-3p expression in tumor and non-tumor cells of esophageal squamous cell carcinoma patients (چکیده)
15 - آنالیز داده های میکرو آرایه mRNA و داده های میکروآرایه microRNA: فرآیند نرمال سازی (چکیده)
16 - افقهای نوین درمانی در دامپزشکی با استفاده از تلومراز((Telomerase و میکروRNA((MicroRNAs (چکیده)