بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: qPCR


موارد یافت شده: 32

1 - Investigating the effect of Lactiplantibacillus plantarum TW57-4 in preventing biofilm formation and expression of virulence genes in Listeria monocytogenes ATCC 19115 (چکیده)
2 - A comparison of bacteriological culture serological and qPCR methods detecting Brucellosis in ewes with a history of abortion (چکیده)
3 - مقایسه روش qPCR با روشهای سرولوژی و کشت جهت تشخیص بروسلوز در میشهای دارای سابقه سقط (چکیده)
4 - تأثیر نانو ذرات نقره بر فعالیت میکروبی و جمعیت باکتریایی یک خاک آهکی با استفاده از qPCR (چکیده)
5 - بررسی تاثیر فرد دهنده بر میزان بیان TGF-β1 در سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی اسب (چکیده)
6 - The effect of equine bone marrow‐derived mesenchymal stem cells on the expression of apoptotic genes in neutrophils (چکیده)
7 - Differential Gene Expression Pattern of Drought Responsive Transcription Factors in Chickpea: An Expressional Analysis (چکیده)
8 - آزمون TaqMan Real-Time PCR برای شناسایی سریع Agrotis segetum (Lepidoptera: Noctuidae) (چکیده)
9 - Immunobiologically relevant level of aflatoxin B1 alters transcription of key functional immune genes, phagocytosis and survival of human dendritic cells (چکیده)
10 - Data on environmentally relevant level of aflatoxin B1-induced human dendritic cells' functional alteration (چکیده)
11 - Expression of endogenous retroviruses in pre‐implantation stages of bovine embryo (چکیده)
12 - Comparative analysis of WRKY gene expression in extreme chickpea genotypes under progressive water stress using real-time PCR (چکیده)
13 - Expression analysis of DREB2A gene in contrastive chickpea genotypes under dehydration stress using real-time PCR (چکیده)
14 - Optimization of qPCR condition for some specific genes of equine mesenchymal stem cells (چکیده)
15 - Immunotoxicological concerns of mycotoxins with emphasis on permissible levels of aflatoxin B1 and human dendritic cells (چکیده)
16 - گیرنده ھای شبه تول ٢ و ۴ در لوکوسیت ھا مناسب ترین مولکولھا برای بررسی مسمومیت سیستم ایمنی ناشی از آفلاتوکسین ھا در انسان و حیوانات (چکیده)
17 - Prevalence of Foot and Mouth Disease Virus (FMDV) in Carcasses Referred to Khorasan Razavi Industrial Abattoir by Real-time quantitative PCR (q-PCR) (چکیده)
18 - Environmentally Relevant Level of Aflatoxin B1 Dysregulates Human Dendritic Cells Through Signaling on Key Toll-Like Receptors (چکیده)
19 - Geo-genetic level of arsenic studied in Bijar, Kordistan, hazardously disrupts human monocyte-derived DCs in vitro (چکیده)
20 - Naturally occurring level of mixed aflatoxins B and G stimulate toll-like receptor-4 in bovine mononuclear cells (چکیده)
21 - Cytochrome P450 isoforms are differently up-regulated in aflatoxin B1-exposed human lymphocytes and monocytes (چکیده)
22 - Comparative analysis of LEA and Dehydrin genes in response to drought stress in chickpea phonological different stages (چکیده)
23 - Effect of repeated infancy anesthesia induced by Sodium Thiopental on GAD65 gene expression before maturation in Hippocampus of male Wistar rats (چکیده)
24 - Short communication: Quantitative comparison of iodothyronine deiodinase I and II mRNA expression in ovine tissues (چکیده)
25 - Sodium selenite increases the transcript levels of iodothyronine deiodinases I and II in ovine and bovine fetal thyrocytes in vitro (چکیده)
26 - The effects of germinal layer antigens of hydatid cyst on the expression level of ovine Toll-like Receptor 2 and 4( TLR2 and TLR4) in Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) (چکیده)
27 - The effect of induced hyperglycemia on the expression level of TLR4 gene during a time course induction of diabetes type 1 in mature wistar rats (چکیده)
28 - The effect of induced hyperglycemia on the expression levels of TLR2 and TLR4 genes in the hippocampus of male Wistar rats during a time course induction of diabetes type 1 (چکیده)
29 - Gene Expression Analysis of Toll-like Receptor 2 and 4( TLR2 and TLR4) in Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis infected Cows with Quantitative Real-time PCR (qPCR) (چکیده)
30 - بررسی پاسخ های ایمنی ذاتی در مقابل آنتی ژن های لایه زایای کیست هیداتید اکینوکوکوس گرانولوزوس با استفاده از روشquantitative PCR(qPCR) Real-time (چکیده)
31 - بررسی پاسخ های ایمنی ذاتی در مقابل آنتی ژن های مایع کیست هیداتید اکینوکوکوس گرانولوزوس با استفاده از روش quantitative PCR(qPCR) Real-time (چکیده)
32 - Mycobacterium Avium Subsp. Paratuberculosis Infected Cows Show Increased Expression of Toll-like Receptor 2 and 4( TLR2 And TLR4) in Their Peripheral Blood Mononuclear Cells (PBMCs) (چکیده)