بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: website


موارد یافت شده: 13

1 - Toward a persuasive academic library website (چکیده)
2 - Employing Eye Tracking in Quantifying and Qualifying Visual Attention of Web Site Viewers (Physical Education Faculties) (چکیده)
3 - Study of status and comparison website content of football premier league clubs in Iran (چکیده)
4 - The Game of Hacking Academic Websites (چکیده)
5 - Current and potential cyber attacks on medical journals; guidelines for improving security (چکیده)
6 - Semantic tagging and linking of software engineering social content (چکیده)
7 - Applying the Apriori Algorithm for Investigating the Associations Between Demographic Characteristics of Iranian Top 100 Enterprises and the Structure of Their Commercial Websites (چکیده)
8 - Product Norms of Website Localization into Persian (چکیده)
9 - The assessment and comparison of content management of some websites of National libraries in America, Europe and Asia (چکیده)
10 - The impact of website content dimension and e-trust on e-marketing effectiveness: The case of Iranian commercial saffron corporations (چکیده)
11 - Internet Financial Reporting: Case of Iran (چکیده)
12 - کارکردی نو برای وب سایت های کودکان: بسترسازی برای پرورش ویژگی های تفکر عملیات عینی (طبقه بندی، ردیف بندی، نگهداری ذهنی و بازگشت پذیری) از دیدگاه نظریه پیاژه (چکیده)
13 - An investigation into the relationship between on line services and customer satisfaction (چکیده)