بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: Civil Engineering Infrastructures Journal


موارد یافت شده: 20

1 - Flexural Behavior of Lightweight Concrete Beams Reinforced with GFRP Bars and Effects of the Added Micro and Macro Fiber (چکیده)
2 - Application of Machine Learning Approaches in Rainfall-Runoff Modeling (Case Study: Zayandeh_Rood Basin in Iran) (چکیده)
3 - Evaluation of Hybrid Fiber Reinforced Concrete Exposed to Severe Environmental Conditions (چکیده)
4 - A Hybrid Stress Plane Element with Strain Field (چکیده)
5 - Significance of Soil Compaction on Blast Resistant Behavior of Underground Structures: A Parametric Study (چکیده)
6 - Dynamic Analysis of Cylindrically Layered Structures Reinforced by Carbon Nanotube Using MLPG Method (چکیده)
7 - Particle Swarm Optimization for Hydraulic Analysis of Water Distribution Systems (چکیده)
8 - Two new quadrilateral elements based on strain states (چکیده)
9 - Effects of Different Water and Super Plasticizer Amount, Pre-Setting and Curing Regimes on the Behavior of Reactive Powder Concrete (چکیده)
10 - Optimum Parameters for Tuned Mass Damper Using Shuffled Complex Evolution (SCE) Algorithm (چکیده)
11 - Efficiency of Neural Networks for Estimating the Patch Load Resistance of Plate Girders with a Focus on Uncertainties in Material and Geometrical Properties (چکیده)
12 - Safety Analysis of the Patch Load Resistance of Plate Girders: Influence of Model Error and Variability (چکیده)
13 - Determination of Stability Domains for Nonlinear Dynamical Systems Using the Weighted Residuals Method (چکیده)
14 - تحلیل دینامیکی ناخطی سازه قاب پرتال در فضای عدم قطعیت (چکیده)
15 - مدلسازی روابط توپولوژیک سه بعدی فازی در محیط GIS (چکیده)
16 - کاربردی جهت مکان یابی شهرک های صنعتی GIS طراحی و اجرای با استفاده از مدل های فازی، وزن های نشان گر و ژنتیک (چکیده)
17 - تقویت برش پانچینگ دال های تخت با استفاده از صفحات پلیمری- الیافی (CFRP) (چکیده)
18 - تخمین مقاومت نهایی تیرورق های تحت اثر بارهای موضعی به کمک شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
19 - تحلیل پیشرفته قاب های فولادی دو بعدی با عضوهای دارای نقص انحنای نخستین (چکیده)
20 - ارزیابی خسارت در تیرهای بتن مسلح به کمک ماتریس نرمی (چکیده)