بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: الهام یساری


موارد یافت شده: 20

1 - محاسبه زمان سقوط توده سیال ضد خوردگی تزریق شده به چاه ها (چکیده)
2 - مدلسازی و شبیه سازی فرایند سقوط سیال ضد خوردگی تزریق شده به چاه های گاز طبیعی (چکیده)
3 - مدلسازی و بهینه سازی پرتو (Pareto) ضرایب آیرودینامیکی پرتابه مافوق صوت با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک (چکیده)
4 - Dispersion of solvent in crude oil saturated porous media (چکیده)
5 - Modeling, simulation and control of a tubular fixed bed dimethyl ether reactor (چکیده)
6 - بهینه سازی مقاوم و دینامیکی فرایند تزریق آب براساس نمونه گیری از توزیع ها (چکیده)
7 - بهینه سازی مقاوم فرایند تزریق آب بصورت چند هدفی و محاسبه جبهه پرتو (چکیده)
8 - Improved dynamic performance of a thermally efficient reactor through water removal and defining new objective functions (چکیده)
9 - Theoretical Investigation of Ethane Oxidative Dehydrogenation Over MoVTeNbO Catalyst in Fixed-bed Reactors with Intermediate Water Removal (چکیده)
10 - Design and Optimization of a Multi-Stage Synthesis Reactor for Production of Dimethyl Ether -DME- (چکیده)
11 - مدلسازی و بهینه سازی چند هدفی تولید دی متیل اتر در راکتور میکروکانال (چکیده)
12 - Multi-objective optimization of a gas-to-liquids (GTL) process with staged Fischer-Tropsch reactor (چکیده)
13 - آنالیز ترمودینامیکی ، مدل سازی و شبیه سازی دینامیکی فرآیند هیدروژن زدایی اکسایشی اتان برای تولید اتیلن (چکیده)
14 - A Green Industrial Scale Di-methyl Ether Reactor with Aiming to CO2 Reduction: Staging and Multi-Objective optimization approach (چکیده)
15 - Pareto-based robust optimization of water-flooding using multiple realizations (چکیده)
16 - Modeling, simulation and control of a tubular fixed-bed dimethyl ether reactor (چکیده)
17 - The role of throat orientation on dispersion of solvent in crude oil saturated porous media (چکیده)
18 - Application of Multi-Criterion Robust Optimization in Water-flooding of Oil Reservoir (چکیده)
19 - محاسبه زمان سقوط توده سیال ضد خوردگی تزریق شده به چاه (چکیده)
20 - مدلسازی و بهینه سازی پرتو (paret) ضرایب آیرودینامیکی پرتابه مافوق صوت با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک (چکیده)