بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: حامد امین زاده


موارد یافت شده: 12

1 - Low-dropout voltage reference: an approach to buffered architectures with los sensitivity (چکیده)
2 - طراحی و بهینه سازی تقویت کننده های عملیاتی فقط- ماسفت با فیدبک واحد به کمک الگوریتم های ژنتیکی چند هدفی (چکیده)
3 - Low-dropout voltage reference: an approach to low-temperature-sensitivity architectures with high drive capability (چکیده)
4 - On the power efficiency of cascode compensation over Miller compensation in two-stage operational amplifiers (چکیده)
5 - Design of Three-Stage Nested-Miller Compensated Operational Amplifiers Based on Settling Time (چکیده)
6 - Design of low-power single-stage operational amplifiers based on an optimized settling model (چکیده)
7 - Area-Efficient Low-Cost Low-Dropout Regulators Using MOS Capacitors (چکیده)
8 - Low-cost area-efficient low-dropout regulators using MOSFET capacitors (چکیده)
9 - Design of high-speed two-stage cascode-compensated operational amplifiers based on settling time and open-loop parameters (چکیده)
10 - ON THE POWER EFFICIENCY OF CASCODE COMPENSATION OVER MILLER COMPENSATION IN TWO-STAGE OPERATIONAL AMPLIFIERS (چکیده)
11 - On the Linearization of MOSFET Capacitors (چکیده)
12 - Design Guidelines for High-Speed Two-Stage CMOS Operational Amplifiers (چکیده)