بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: حامد حیدری دوست آباد


موارد یافت شده: 13

1 - An Extendable Quadratic Bidirectional DC-DC Converter for V2G and G2V Applications (چکیده)
2 - High-buck in Buck and High-boost in Boost Dual-Mode Inverter (Hb$^2$DMI) (چکیده)
3 - اینورتر خورشیدی بدون ترانسفورماتور متصل به شبکه تک فاز با بازده بهبود یافته و جریان نشتی حداقل (چکیده)
4 - Single-Phase Dual-Mode Interleaved Multilevel Inverter for PV Applications (چکیده)
5 - A Current Observer based on Fourier Series in Model Predictive Control System for DVR (چکیده)
6 - State Space Predictive Control System Design to Improve Power Quality Issues in Distributed Power System using DVR (چکیده)
7 - A new approach to design an observer for load current of UPS based on Fourier series theory in model predictive control system (چکیده)
8 - An Integrated Interleaved Dual-Mode Time-Sharing Inverter forSingle Phase Grid Tied Applications (چکیده)
9 - A New Approach for Predictive Control System Design to Improve Power Factor and Reduce Harmonic Current Injection using D-STATCOM (چکیده)
10 - طراحی سیستم کىترل پیش بین جبران کىىذ ه استاتیکی توزیع بر اساس مدل اولر جهت بهبود ضریب توان و کاهش هارمونیکهای جریان تزریقی (چکیده)
11 - تعیین بهینه ضرایب تابع هدف چندگانه در استراتژی کنترل پیش مبدل ماتریسی مستقیم بر مبنای فرایند سلسله مراتبی... (چکیده)
12 - وربین های بادی با (LVRT) بهبود قابلیت عبور از ولتاژ پایین استفاده از جبرانساز سری (چکیده)
13 - طراحی سیستم کنترل پیش بین بر اساس مدل فضای حالت برای مبدل ماتریسی مستقیم، به منظور بهبود ضریب توان و کاهش ولتاژ مد مشترک (چکیده)