بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: زهرا نعمتی


موارد یافت شده: 10

1 - ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻮﻟﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲاﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻴﻮه 30 رﻗﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺎر اﻳﺮان (چکیده)
2 - بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های انار از هفت منطقه ایران با استفاده از نشانگر AFLP (چکیده)
3 - Evaluation of Genetic Diversity of Iranian Pomegranate Cultivars Using Fruit Morphological Characteristics and AFLP Markers (چکیده)
4 - بهینه سازی جداسازی DNA ژنومی با(خلوص بالا)در گیاه انار (چکیده)
5 - بررسی تنوع ارقام انار محلی ایرانی با استفاده از نشانگرهای مبتنی بر صفات میوه و کارایی آن در مطالعه تنوع ژنتیکی (چکیده)
6 - بررسی تنوع زنتیکی برخی از ارقام انار های محلی ایران با استفاده از مارکر AFLP (چکیده)
7 - بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانتی برخی کولتیوارهای انار ایران (چکیده)
8 - Physicochemical Properties and Antioxidant Activities of Pomegranate Fruit (Punica granatum) of Different Cultivars Grown in Iran (چکیده)
9 - Investigation of physico-chemical properties and antioxidant activity of twenty Iranian pomegranate (Punica granatum L.) cultivars (چکیده)
10 - Composition of Chemical and Antioxidant Properties of Pomegranate Juices from Eight (چکیده)