بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: سید مهدی زیارت نیا


موارد یافت شده: 8

1 - EVALUATION COMBONED HORMONE AFFECTING THE ESTABLISHMENT OF KELUSSIA ODORATISSIMA MOZAFF. CELL SUSPENSION CULTURE (چکیده)
2 - بررسی فعالیت ضدمیکروبی عصاره های بدست آمده از کالوس و سلول های کشت سوسپانسیون زیره سیاه در مقایسه با بذر آن و تاثیر نوع حلال و رقت عصاره بر این فعالیت (چکیده)
3 - تعیین محیط کشت و ترکیب هورمونی مناسب جهت القای کالوس و استقرار کشت تعلیقی سلولی زیره سیاه Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch. (چکیده)
4 - تأثیر ترکیب های هورمونی بر القاء کالوس گیاه دارویی کرفس کوهی (Kelussia odoratissimia Mozaff.) و بررسی رشد آن در محیط کشت مایع (چکیده)
5 - مطالعه اثر ضد باکتریایی عصاره سلولی حاصل از کشت درو ن شیشه ای زیره سیاه (Bunium persicum) و مقایسه آن با عصاره حاصل از بذر و اسانس (چکیده)
6 - شناسایی و استخراج اسکوپولتین از کشت سلولی زیره سیاه (Bunium persicum) (چکیده)
7 - اثر ترکیبات مختلف هورمونی بر القاء و رشد کالوس زیره سیاه [ .Fedtsch.]. Bunium persicum (Boiss.) B (چکیده)
8 - بررسی امکان تولید ریز غده زیره سیاه در شرایط درون شیشه ایی (چکیده)