بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: سیدعلیرضا عراقی


موارد یافت شده: 14

1 - Variability in snowfall/total precipitation-day ratio in Iran (چکیده)
2 - Associations between large-scale climate oscillations and land surface phenology in Iran (چکیده)
3 - Projections of future soil temperature in northeast Iran (چکیده)
4 - Analyzing trends of days with low atmospheric visibility in Iran during 1968–2013 (چکیده)
5 - Spatiotemporal variations of aridity in Iran using high‐resolution gridded data (چکیده)
6 - Forecasting Soil Temperature Based on Surface Air Temperature Using Wavelet-Artificial Neural Network (چکیده)
7 - Detecting soil temperature trends in Northeast Iran from 1993 to 2016 (چکیده)
8 - Association between three prominent climatic teleconnections and precipitation in Iran using wavelet coherence (چکیده)
9 - Detection of trend in days with thunderstorms in Iran Over the Past five decades (چکیده)
10 - Detection of trends in days with extreme temperatures in Iran from 1961 to 2010 (چکیده)
11 - بکارگیری تبدیل موجک گسسته برای تحلیل روند و شناسایی الگوهای نوسانی دما (چکیده)
12 - Using wavelet transforms to estimate surface temperature trends and dominant periodicities in Iran based on gridded reanalysis data (چکیده)
13 - بررسی تشابه الگوهای نوسانی دما و بخارآب با استفاده از تبدیل موجک گسسته (چکیده)
14 - بکارگیری تبدیل موجک گسسته برای تحلیل همبستگی بسامدی رطوبت نسبی (چکیده)