بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: عباداله کامیاب


موارد یافت شده: 16

1 - تعیین قسمت دارای تخلیه‌ جزئی در شبکه کابلی کراس باندینگ شده با استفاده از دستگاه مختصات قطبی (چکیده)
2 - بررسی و تحلیل پارامترهای تأثیرگذار بر عملکرد حفاظت اتصال زمین محدود شده ترانسفورماتور قدرت (چکیده)
3 - تعیین ناحیه غیر قابل تشخیص و تشخیص جزیره ای شدن تطبیقی واحدهای تولید پراکنده اینورتری جریان ثابت (چکیده)
4 - Parameter-free fault location for transmission lines based on optimization (چکیده)
5 - تشخیص جزیره ای شدن واحدهای تولید پراکنده اینورتری با ایجاد گذرای اجباری در فرکانس سیستم به کمک شبکه (چکیده)
6 - An islanding detection method for photovoltaic distributed generation based on voltage drifting (چکیده)
7 - Inverter Based Distributed Generator Islanding Detection Method using Under/Over Voltage Relay (چکیده)
8 - Time Domain Fault Location on Transmission Lines Using Genetic Algorithm (چکیده)
9 - Effect of Increasing the Grounding Grid Resistance of a Ground System at a Substation on the Safety and Transient Overvoltage on the Interior Equipments (چکیده)
10 - Protection of grid connected photovoltaic system during voltage sag (چکیده)
11 - Effect of Distributed Generation Capacity on the Coordination of Protection System of Distribution Network (چکیده)
12 - ارزیابی و مقایسه روش های حلقه قفل شده در فاز و تبدیل فوریه گسسته در تخمین فرکانس (چکیده)
13 - Fault Location Algorithm for Three-Terminal Transmission Lines: Distributed Time Domain Line Model (چکیده)
14 - فاصله یابی خطا در خطوط انتقال با سه پایانه (چکیده)
15 - فاصله یابی تطبیقی خطا در خطوط انتقال نیرو (چکیده)
16 - فاصله یابی خطا در خطوط انتقال نیرو با سه پایانه در حوزه زمان با استفاده از اندازه گیریهای همزمان و مدل گسترده خط انتقال (چکیده)