بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: عبدالله همتیان سورکی


موارد یافت شده: 10

1 - Ultrasound- assisted extraction of β-d- glucan from hull- less barley: Assessment of physicochemical and functional properties (چکیده)
2 - Extraction of β-glucan from hulless barley cultivar Lut Using high intensity ultrasound (چکیده)
3 - بهینه یابی شرایط استخراج آبی بتاگلوکان از جو بدون پوشینه رقم لوت به روش سطح پاسخ (چکیده)
4 - Application of Glazing for Bread Quality Improvement (چکیده)
5 - تأثیر استفاده از آرد سویا و آرد بلوط بر ویژگیهای فیزیکو شیمیایی و ارگانولپتیکی کیک بدون گلوتن (چکیده)
6 - بهینه یابی شرایط استخراج قلیایی فیبرهای رژیمی پوست قهوه و تاثیر آن بر ویژگی های کیفی و ماندگاری نان بربری (چکیده)
7 - DEVELOPMENT OF SHELF STABLE IRANIAN BARBARI BREADS USING HURDLE TECHNOLOGY (چکیده)
8 - تأثیر تکنولوژی هاردل بر کیفیت و ماندگاری نان بربری (چکیده)
9 - EFFECT OF POLYOLS ON SHELF-LIFE AND QUALITY OF FLAT BREAD FORTIFIED WITH SOY FLOUR (چکیده)
10 - بررسی کامپوزیتهای اتیلن سبک-خاک رس در افزایش کیفیت ماندگاری و کاهش ضایعات نان مسطح (بربری) (چکیده)