بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: فخرالدین صالحی


موارد یافت شده: 11

1 - مدل سازی الگوریتم ژنتیک شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش گویی اثر ضدباکتریایی رنگ آناتو بر جمعیت اشریشیا کلای (چکیده)
2 - تصفیه فاضلاب حاصل از احیاء رزین تبادل یونی ستون های رنگبری صنعت قند با استفاده از فرآیند غشایی نانوفیلتراسیون (چکیده)
3 - پیشگویی شار ترواه و درصد دفع کلرید سدیم طی فرآیند نانوفیلتراسیون فاضلاب ستون های رنگبری توسط شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
4 - Predicting Total Acceptance of Ice Cream Using Artificial Neural Network (چکیده)
5 - بکارگیری مدل سازی الگوریتم ژنتیک - شبکه عصبی مصنوعی جهت پیشگویی شار تراوه، درصد دفع کلرید سدیم و مقاومت هیدرولیکی کل در فرآیند نانوفیلتراسیون (چکیده)
6 - Dilute solution properties of wild sage (Salvia macrosiphon) seed gum (چکیده)
7 - Dynamic modeling of flux and total hydraulic resistance in nanofiltration treatment of regeneration waste brine using artificial neural networks (چکیده)
8 - Sensory Acceptability Modeling of Pistachio Green Hull’s Marmalade using Fuzzy Approach (چکیده)
9 - Nanofiltration treatment of waste brine obtained from sugar decolorizing resin regeneration (چکیده)
10 - Purifying anion exchange resin regeneration effluent using polyamide nanofiltration membrane (چکیده)
11 - اثر پارامترهای عملیاتی و غلظت خوراک بر رفتار شار و گرفتگی نانوفیلتراسیون فاضلاب حاصل از احیاء ستون های رنگبری صنعت قند (چکیده)